Villkor

För deltagande i Ipsos kunskapspanel

Uppdaterad: 29/06/2022

1. Tillämpningsområde för dessa villkor

Dessa villkor (”villkor”) gäller utöver avtal med Ipsos och paneldeltagaren och utöver specifika villkor som kan gälla för en undersökning eller andra aktiviteter inom ramen för kunskapspanelen.

Syftet med villkoren är att fastställa de allmänna villkoren för ditt medlemskap i panelen och ditt deltagande i den forskning som föreslås av kunskapspanelen.

För att bli medlem i Ipsos kunskapspanel (”panelen”), en global konsumentpanel som hanteras och drivs av Ipsos AB (”Ipsos” eller ”vi”) måste du vara bosatt i Sverige, vara 16 år eller äldre och godkänna dessa villkor (”paneldeltagaren”/”du”). Vi ger våra paneldeltagare chans att gå med i panelen, delta i forskning och uttrycka sina åsikter om en mängd olika frågor. Din röst representerar tusentals röster!

Ipsos AB är ett företag som är registrerat enligt lagstiftningen i Sverige med nummer 556624 – 6954 och har sitt registrerade säte på Sankt Göransgatan 63, 1tr., 112 38 Stockholm.

2. Bli panelmedlem

Du kan gå med i panelen och bli medlem endast om du bjuds in av Ipsos, i enlighet med de krav som anges här. Ipsos bjuder in ett begränsat antal slumpmässigt utvalda hushåll i hela landet. Personer som inte bor i dessa utvalda hushåll kan inte delta. Du kan inte dela din inbjudan med någon annan eller låta någon annan än du själv svara på undersökningarna. Din inbjudan är helt och hållet personlig. Du måste hålla all medlemsinformation eller information om medlemsregistrering konfidentiell och du ansvarar för all användning, både behörig och obehörig, av ditt panelkonto/medlemskap om sådan medlemsinformation lämnas ut av dig för andra ändamål än den här panelen.

En person som bjudits in att gå med i panelen kan registrera, använda och ha endast en giltig registrering i panelen/ett giltigt panelkonto, oavsett på vilket sätt personen deltar i våra undersökningar (online eller via telefon).

Du är införstådd med och samtycker till att du alltid måste följa gällande lagar när du svarar på en undersökning och alltid tillhandahålla svar enligt dina egna åsikter.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt medlemskap om du bryter mot något av dessa villkor. Vi förbehåller oss dessutom rätten att neka medlemskap, utan krav på att motivera ett sådant avslag.

Medlemskapet är inte öppet för anställda vid de företag som ingår i Ipsos-koncernen eller deras familjemedlemmar.

3. Användning av dina personuppgifter

Den information som samlas in om dig eller som du lämnar till oss kommer att behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med alla gällande lagar, bestämmelser och regler, inklusive sådana som rör sekretess och personuppgifter samt våra sekretess- och cookiepolicyer. Dessa policyer finns här och här .

Som en del av detta åtagande förbinder vi oss till följande:

 • Förutom vad gäller denna panel kommer vi inte att försöka sälja någonting till dig eller vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part i marknadsförings- eller försäljningssyfte.
 • Att delta i undersökningar är helt frivilligt och du behöver inte delta i någon enskild undersökning om du inte vill. Om du vill förbli medlem i kunskapspanelen kan du ändå behöva besvara ett minsta antal undersökningar per månad.
 • Dina enskilda svar på undersökningar förblir konfidentiella och används endast i kombination med andra konfidentiella svar, såvida du inte uttryckligen samtycker till annat.
 • Att inte svara på en viss fråga i en undersökning som du bjudits in till kommer inte att få några konsekvenser för ditt medlemskap.
 • Du kan när som helst be om att bli borttagen från panelen och avsluta ditt medlemskap genom att använda tillämpliga metoder för att göra det (t.ex. funktioner på vår webbplats eller i vår mobilapp eller bekräftelse på uppsägning via vanlig post).
 • Du har rätt att när som helst begära korrigering eller borttagning av dina personuppgifter och den information du tillhandahåller om ditt hushåll.
 • Du har rätt att när som helst begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig.

4. Policy om e-post och annan panelkommunikation

När du har bjudits in till panelen, gått med frivilligt i panelen och bekräftat din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller mobilnummer och din postadress vid registrering, som du samtycker till att Ipsos använder i samband med den här panelen, ska du inte markera eller hantera e-postmeddelanden eller annan kommunikation från oss som skräppost eller oönskad kommunikation, och du kan vara ansvarig för eventuella skador som uppstår för Ipsos.

Beroende på dina säkerhetsinställningar för e-post kan de undersökningsinbjudningar du får från oss dirigeras till din skräppost eller liknande mapp. Lägg till adressen enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com i din adressbok för att undvika detta.

5. Registrering av bakgrundsinformation

När det gäller de statistiska analyser som Ipsos levererar till sina kunder behöver Ipsos vissa demografiska och personliga uppgifter om dig, inklusive konfidentiell information, till exempel din inkomst.

Att tillhandahålla Ipsos med dessa personuppgifter är ett villkor för deltagande i undersökningar eftersom det annars inte är möjligt för oss att avgöra om ditt deltagande i någon undersökning skulle uppfylla sådana undersökningskriterier. Vi ber också om några grundläggande uppgifter om ditt hushåll och eventuella barn du har och är förälder/vårdnadshavare för.

Under registreringsprocessen och under ditt deltagande i våra forskningsundersökningar samtycker du till att endast tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information och samtycker till att uppdatera den angivna informationen i ditt panelkonto för att säkerställa att den förblir aktuell och korrekt.

6. Hur fungerar panelen?

Panelen baseras endast på inbjudningar och Ipsos kan registrera medlemmar på olika sätt, antingen online och/eller via telefonintervjuer.

Hur undersökningarna förmedlas till dig beror på hur du registrerade dig i panelen.

Onlinedeltagande – Paneldeltagare som deltar via onlineundersökningar har slutfört sin registreringsprocess online med en giltig e-postadress och skapat ett användarkonto med unika inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord). Dessa paneldeltagare får länkar med inbjudningar till relevanta undersökningar via e-post, sms eller annan elektronisk kommunikation från Ipsos för att delta i onlineundersökningar.

Paneldeltagare som har registrerat sig via onlineprocessen kan logga in på webbplatsen och uppdatera sin information, se tillgängliga undersökningar, kontrollera sitt kontosaldo för belöningar, få en belöning genom att lösa in poäng och kontakta våra medlemstjänster för support eller för att avsluta prenumerationen.

Telefondeltagande – paneldeltagare som deltar via telefonundersökningar har slutfört sin registreringsprocess genom en telefonintervju med ett giltigt telefonnummer (fast telefon eller mobiltelefon) och en giltig postadress (som vi använder för att skicka meddelanden och eventuella belöningar). Dessa paneldeltagare kontaktas via telefon, sms eller post för att delta i våra undersökningar.

Paneldeltagare som är registrerade via telefon kan kontakta oss via post, via telefon i vissa länder och naturligtvis via vår webbplats om de vill. Paneldeltagare kan när som helst ändra den medlemsinformation som de uppgav under registreringsprocessen (dvs. namn, postadress och telefonnummer/mobilnummer). Du kan lösa in dina poäng mot belöningar genom att välja en önskad belöning. En gång i månaden skickar vi ut belöningarna till medlemmar OM de har tillräckligt med poäng för den aktuella belöningen. Om inte kontrollerar vi på nytt följande månad. Du kan ändra det här valet i slutet av varje telefonintervju.

Ipsos har vidtagit omfattande åtgärder för datasäkerhet. Om virus ändå skulle förekomma i de e-postmeddelanden som skickas till dig eller i de enheter du använder (smarttelefoner, surfplattor osv.), ansvarar Ipsos inte för eventuella konsekvenser som detta kan medföra och därmed kan ingen ersättning begäras av Ipsos för detta.

Varje forskningsprojekt ska bara besvaras en gång. Markera eller hantera inte e-postmeddelanden eller annan kommunikation från Ipsos som skräppost eller oönskad kommunikation, enligt beskrivningen i föregående avsnitt. Ipsos förbinder sig inte att skicka varje ny undersökning till alla paneldeltagare eller kontakta alla paneldeltagare för varje ny undersökning. Ipsos kan inte garantera ett minsta eller ett högsta antal undersökningar per år.

När det nödvändiga antalet paneldeltagare har svarat på en undersökning, eller om du inte passar in i profilen, förbehåller sig Ipsos eller dess kunder rätten att avsluta undersökningen när som helst och inte samla in fler svar.

7. Användning av Ipsos-enheter

För att delta i eller svara på en undersökning kan Ipsos erbjuda dig som paneldeltagare att använda Ipsos-enheter (”enheter”) (t.ex. surfplattor). I detta fall åtar du dig att följa nedanstående regler, men inte begränsat till:

 • Ipsos-enheter förblir fortfarande Ipsos egendom och du har inga intressen eller rättigheter till Ipsos-enheter.
 • Om du av någon anledning avregistrerar dig som panelmedlem samtycker du till att utan fördröjning återlämna enheterna till Ipsos.
 • Du samtycker till att inte låta andra personer (eller andra familjemedlemmar) använda enheten, eftersom enheten innehåller Ipsos konfidentiella information.
 • Ipsos har rätt att när som helst inspektera enheten.
 • Eftersom Ipsos konfidentiella information lagras på enheten samtycker du till att omedelbart rapportera till Ipsos om enheten skadas, tappas bort eller blir stulen under ditt medlemskap, så att Ipsos kan vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda/felsöka eller fjärradera enheten.
 • Den enhet som tillhandahålls av Ipsos är den som ska användas av dig som panelmedlem för alla aktiviteter.

Dessutom bekräftar och godkänner du att enheten ska omfattas av Ipsos säkerhetspolicy, som inkluderar, men inte är begränsad till, följande krav:

 • Enheten ska skyddas med ett lösenord som består av minst 8 tecken och innehåller stor bokstav, alfanumeriskt tecken och specialtecken, utan att inkludera namn eller födelsedatum, och andra ytterligare komplexitetskrav som kan fastställas av Ipsos, och som inte kan avaktiveras.
 • Det maximala antalet lösenordsförsök innan enheten raderas och inaktiveras ska vara 10.
 • Den maximala tiden, i minuter, som förflyter innan enheten låses och uppmanar användaren att ange säkerhetslösenordet ska ställas in på 15 minuter.
 • Åtkomst till Ipsos intranät eller andra interna nätverksresurser från enheten är inte tillåten.
 • Lokal lagring av Ipsos-kontrollerade personuppgifter eller av kunden tillhandahållna personuppgifter på enheten är strängt förbjuden.
 • Det är strängt förbjudet att använda Ipsos-enheten för andra personliga aktiviteter eller för att lagra annan information som tillhör dig och inte är relaterad till de forskningsaktiviteter som Ipsos efterfrågar.

Du samtycker till att inte försöka kringgå eller inaktivera några delar i denna säkerhetspolicy som har implementerats på enheten. Ytterligare villkor för användning kan vara tillämpliga och förmedlas när enheten levereras.

Ipsos ansvarar inte för förlust av personuppgifter på enheten till följd av åtgärder som du vidtar och som bryter mot ovanstående regler.

8. Godtagbar användning och deltagande

När du blir godkänd som paneldeltagare efter att ha registrerat dig online har du också tillgång till medlemsnätverket och andra sociala funktioner. Du är införstådd med att du eller någon annan person som publicerar meddelanden, åsikter, information, bilder eller annat material är ensam ansvarig för sådant material. Du samtycker till att inte publicera eller ladda upp något material som:

 • är olagligt Detta inkluderar innehåll eller meddelanden som förespråkar eller diskuterar olagliga aktiviteter eller uppmuntrar andra att begå dem.
 • är kränkande, obscent eller hatiskt Detta inkluderar språk, information och bilder. Maskerade svordomar (t.ex. ”h-vete”) anses vara likvärdiga med den faktiska svordomen.
 • är hotfullt, trakasserande, ärekränkande eller nedsättande antingen mellan paneldeltagare eller riktat mot en Ipsos-moderator eller annan Ipsos-anställd
 • uppmuntrar till hat eller våld
 • är intolerant, rasistiskt eller etiskt, sexuellt eller på annat sätt stötande
 • är ett olämpligt politiskt eller religiöst meddelande
 • är avsett att marknadsföra varor eller tjänster
 • innehåller virus, skadade filer, trojanska hästar eller annan skadlig kod
 • innehåller dina eller någon annans personuppgifter
 • ägs av eller är upphovsrättsskyddat av någon annan

Det är viktigt att notera att Ipsos inte förhandsgranskar någon information som publiceras av paneldeltagare.

Ipsos förbehåller sig dock rätten att ta bort innehåll som har publicerats, t.ex. via frågeverktyget eller andra interaktiva funktioner som vi kan göra tillgängliga för paneldeltagare när som helst.

9. Sekretess för barn

Om du har lämnat information om barn i ditt hushåll och bekräftat att du är förälder eller vårdnadshavare kan vi komma att kontakta dig angående undersökningar som vi vill att de ska svara på. Vi kommer alltid att kräva ditt samtycke och kommer inte att kontakta något barn direkt, såvida det inte själv är medlem i panelen.

10. Belöningar för att svara på undersökningar

Varje gång du svarar på en undersökning före tidsgränsen får du bonuspoäng (”poäng”) enligt följande:

 • poäng för att genomföra rekryterings- och profileringsundersökningar, och
 • poäng för varje undersökning som slutförs efter registreringen.

Antalet poäng kan variera för varje undersökning baserat på olika kriterier, till exempel undersökningens svårighetsgrad, längd, metod (online eller via telefonintervju) eller andra liknande kriterier. För onlineundersökningar meddelas antalet poäng för att besvara en specifik undersökning baserat på inbjudan online, eller i eller i slutet av undersökningsformuläret online. För telefonintervjuer meddelas antalet poäng för att besvara en specifik undersökning för varje undersökning och via post varje kvartal.

Ditt deltagande i panelens undersökningar baseras på dina val vad gäller att dela med dig av åsikter och ge feedback. Eventuell ersättning som betalas ut till dig för att delta i forskningen beräknas inte baserat på den tid du har lagt ned. På samma sätt är eventuell ersättning som betalas ut till dig för ditt deltagande inte beräknad i proportion till antal timmar eller andra faktorer. Du bekräftar och samtycker till att du frivilligt deltar i undersökningen, utan kontroll eller vägledning av Ipsos och att du utövar oberoende omdöme och godtycke.

Det kan finnas tillfällen då poängen för nyligen genomförda undersökningar inte omedelbart visas på ditt konto via onlineåtkomst (till exempel på grund av tekniska problem med specifika projekt). I sådana fall läggs poängen till på ditt konto vid ett senare tillfälle.

Ipsos förbehåller sig rätten att när som helst genomföra en verifieringsperiod (högst 96 timmar), under vilken din belöning kommer att ha statusen väntande. Under den här perioden utför vi kvalitetskontroller och bedrägeriförebyggande kontroller. Vi kommer att informera dig om eventuella sådana vänteperioder via avsnittet Vanliga frågor på panelmedlemmarnas webbplats eller på annat sätt.

11. Användning av din information

Vi har förklarat ingående hur dina personuppgifter kommer att användas av oss i vår sekretesspolicy, i synnerhet i avsnitt 3. Hur använder vi den information du tillhandahåller?

12. Cookies, digitala fingeravtryck, enhetsdata och annan information på enheten för att svara på onlineundersökningar

Vi strävar efter att:

 • se till att forskningen levereras i ett format som passar din enhet
 • ge dig support om du har problem med att få tillgång till eller slutföra en undersökning
 • använda anonymiserad information när så är möjligt i forskningssyfte till exempel för att fastställa procentandelen paneldeltagare som genomför undersökningar online som använder en viss typ av webbläsare i ett visst land.

Orsakerna till att vi tillämpar nedanstående åtgärder beskrivs mer detaljerat i vår sekretesspolicy .

Cookies

Som beskrivs mer detaljerat i vår cookiepolicy använder vi olika typer av cookies och kan även läsa cookies som används av tredje part. Utöver ditt föregående samtycke används cookies för statistiska ändamål, kvalitetskontroll, validering, bedrägeriförebyggande och bedrägerikontroll.

Digitala fingeravtryck

Vi kan också använda digital fingeravtrycksteknik, även kallad maskinidentifiering, för att samla in viss information om maskin- och programvara på din enhet.

Enhetsdata och annan data på enheten

Vi kan även använda viss information om maskin- och programvaran på din enhet för kvalitetskontroll och bedrägeriförebyggande.

Vi samlar också automatiskt in information om din IP-adress, platsdata, operativsystem, bildskärmsinställningar, webbläsartyp, användning av Java eller Flash och huruvida din enhet har en webbkamera.

13. Sekretessmeddelande

Som forskningsdeltagare (via onlineundersökningar eller telefonintervjuer) kan du bli ombedd att granska nya koncept, produkter och förpackningar som fortfarande är under utveckling och som inte är kända för allmänheten. Du kan komma i kontakt med, få se, använda eller på annat sätt ha tillgång till viss icke-offentlig, konfidentiell, äganderättsskyddad eller affärshemlig information eller material som är den aktuella kundens enda och exklusiva egendom, inklusive men inte begränsat till information om kundens produkter (som sammantaget kallas ”konfidentiell information”). Du får inte kopiera, spela in, skriva ut, lagra, vidarebefordra eller lämna ut till annan konfidentiell information som du har tillgång till oavsett tillvägagångssätt och du får inte använda konfidentiell information för något annat ändamål än det syfte enligt vilket den har avslöjats för dig.

14. Immateriella rättigheter

Ipsos har och behåller exklusivt ägandeskap av sina varumärken, logotyper, upphovsrätter, allt innehåll på sin webbplats och andra immateriella rättigheter (”Ipsos IP”). Du får inte använda eller reproducera något av Ipsos IP utan föregående skriftligt medgivande från Ipsos. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som att du beviljas någon licens, rättighet, titel eller intresse för Ipsos IP eller IP som tillhör Ipsos kunder, eller något patent, varumärke, upphovsrätt, kunskap eller liknande som just nu eller hädanefter ägs eller kontrolleras av Ipsos eller Ipsos kunder.

15. Skadeslöshet och ansvarsbegränsning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Ipsos och var och en av dess respektive tjänstemän, partner, kunder, chefer, anställda, ombud, advokater, efterträdare eller uppdragstagare skadeslösa från, och mot, alla skyldigheter, anspråk, åtgärder, stämningar, förhandlingar, domslut, böter, skadestånd, kostnader, förluster av något slag och utgifter (inklusive rimliga juridiska avgifter, rättegångskostnader och/eller förlikningskostnader) som uppstår till följd av eller är relaterade till: (i) ditt medlemskap i panelen, (ii) ditt deltagande i forskningsundersökningar som utförs av Ipsos, (iii) eventuella anspråk från tredje part eller (iv) överträdelser av dessa villkor.

Alla olagliga eller missaktande förfaranden som orsakas av dig under ditt medlemskap i panelen eller ditt deltagande i undersökningar som utförs av Ipsos, som kan anses vara ett brott i straffrättslig och/eller civilrättslig mening ger Ipsos rätt att söka ersättning i detta avseende i den utsträckning som lagen tillåter. Ipsos friskriver sig från alla garantier, uttryckliga och underförstådda, relaterade till ditt medlemskap i panelen och ditt deltagande i undersökningar som genomförs av Ipsos, och Ipsos har inget ansvar alls (inklusive utan begränsning ansvar för indirekta, straffbara, särskilda, oförutsedda skador eller följdskador) för dig eller tredje part, för ditt medlemskap i panelen och ditt deltagande i forskningsundersökningar som utförs av Ipsos.

Panelens webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller onlineresurser. Eftersom Ipsos inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser kan vi inte ta något ansvar för dessa webbplatser eller resurser. Vi kan inte garantera tillgängligheten till sådana externa webbplatser eller resurser, och vi stödjer inte heller innehåll, reklam, produkter, cookies, webbplatstaggar eller annat material som finns eller är tillgängligt på sådana webbplatser eller resurser. Du bekräftar och samtycker till att Ipsos inte är ansvarigt eller ansvarsskyldigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller med stöd av något sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan webbplats eller resurs.

Du kommer för all framtid att hålla Ipsos, Ipsos kunder, vart och ett av deras dotterbolag och var och en av deras respektive tjänstemän, chefer, aktieägare, anställda och ombud skadeslösa från och mot alla anspråk, stämningar, orsaker till åtgärder, krav, förluster, ansvar, skyldigheter, domar, skador, kostnader och utgifter av något slag (inklusive rimliga advokatarvoden) (”förluster”) som uppstår direkt eller indirekt på grund av någon skada, dödsfall, egendomsskada eller annan skada som du ådrar dig eller påstår dig ha ådragit till följd av distribution, försäljning, förbrukning eller användning av eller kontakt med en produkt i samband med produkttest och utvärderingsforskning. Detta gäller inte förluster som orsakas av Ipsos kunders eller Ipsos grova försumlighet eller någon skyldighet som de har enligt gällande produktansvar eller konsumentskyddslagstiftning.

16. Villkor för deltagande

Ipsos förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Vi informerar dig om eventuella ändringar via avsnittet Vanliga frågor på panelmedlemmarnas webbplats eller via post. Ibland kan vi komma att kontakta dig via e-post eller post i syfte att administrera konton, samt genom nyhetsbrev via e-post eller särskilda meddelanden som innehåller viktig information om din panelmedlemsaktivitet och viktiga paneluppdateringar (”uppdateringar av medlemskap”).

Vi kan också kommunicera med dig via e-post, sms eller post om (i) belöningar som du kan vara berättigad till genom ditt deltagande i våra undersökningar, och (ii) nya panelkampanjer för som vi har om (nya) panelbelöningar och/eller inlösen (gemensamt kallade ”engagemangsuppdateringar”). Det är valfritt att ta emot dessa engagemangsuppdateringar och du kan när som helst avanmäla dig från engagemangsuppdateringar genom att använda tillämpliga metoder för att göra det (t.ex. uppdatera dina inställningar på webbplatsen för panelmedlemmar).

I vissa fall kan enskilda undersökningar omfattas av ytterligare villkor som du får kännedom om i början av undersökningen. Du är inte skyldig att godkänna sådana ytterligare villkor utan att påverka ditt panelmedlemskap, men det kan påverka ditt berättigande att delta i en sådan undersökning.

17. Avslutning/inaktivering av medlemskap

Du kan när som helst begära att ditt medlemskap ska avslutas.

Om du har registrerat dig som panelmedlem online kan du göra detta antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com eller genom att klicka på aktuell länk i undersökningsinbjudningar på ditt panelkonto eller på panelens webbplats/app.

Om du har registrerat dig som panelmedlem via telefon kan du göra det genom att meddela oss skriftligen till vår postadress.

Observera att det kan ta upp till trettio (30) dagar att slutföra din begäran och ta bort din information från alla våra system, så du kan fortfarande få viss kommunikation från Ipsos under den här tiden. Om du begär att avregistreras från panelen ska du lösa in alla dina bonuspoäng och byta dem mot kuponger innan du avslutar prenumerationen om du har tillräckligt med poäng för inlösen, annars förlorar du återstående poäng och ditt poängkonto tas bort automatiskt.

Vi kan avsluta medlemskapet när som helst med tio (10) dagars varsel. Ipsos förbehåller sig också rätten att säga upp ditt panelmedlemskap utan föregående meddelande i händelse av beteende som inte överensstämmer med våra kvalitetsparametrar eller verksamhetsmål, eller någon annan överträdelse eller brott mot dessa villkor, sekretesspolicyn eller tillämpliga undersökningsregler. I händelse av sådan uppsägning får du tio (10) dagar på dig att lösa in alla bonuspoäng som har du har samlat in före uppsägningsdatumet.

Om Ipsos avslutar ditt panelmedlemskap på grund av bedräglig användning eller beteende, eller om du bryter mot dessa villkor, sekretesspolicyn eller undersökningsreglerna, kan det leda till att du omedelbart förlorar alla belöningar eller poäng som du har samlat in i samband med sådan användning, beteende eller överträdelse (Inklusive de poäng eller andra belöningar som har statusen väntande, i förekommande fall). Om någon annan än paneldeltagaren använder panelkontot kan det betraktas som obehörig användning och kan utgöra skäl för att omedelbart avsluta medlemskapet och förverka eventuella poäng.

Ipsos förbehåller sig rätten att ta bort inaktiva paneldeltagare från panelen. Det innebär att en paneldeltagares medlemskap avslutas om paneldeltagaren inte har någon panelaktivitet alls eller inte svarar på någon undersökningsinbjudan (genom att klicka på en undersökningslänk) eller nekar till telefonintervjuer i mer än sex (6) månader. Ipsos kommer att informera dig om en sådan uppsägning och du kommer att ha trettio (30) dagar på dig att lösa in eventuella kvarvarande poäng eller återaktivera ditt konto. I annat fall kommer respektive poängkonto att förverkas och raderas helt.

18. Jurisdiktion

Dessa villkor regleras av svensk lagstiftning och svenska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.

19. Kontakta oss

Om du vill ha mer information om paneler eller panelmedlemskap eller information om ditt medlemskap i någon av våra paneler kan du kontakta vårt panelsupportteam. De kan kontaktas via:

E-postmeddelande som skickas till enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com och ange ”Ipsos kunskapspanel” i ämnesraden eller på telefonnummer (+46) 0200336600.

Eller via vanlig post som skickas till:

Ref: Ipsos kunskapspanel
Panelsupportteamet
Ipsos AB
Adress
Box 122 36, 102 26 Stockholm
Sankt Göransgatan 63, 1tr., 112 38 Stockholm