Warunki

Uczestnictwa w Ipsos KnowledgePanel

Zaktualizowano dnia: 15/11/2023

1. Zakres zastosowania niniejszych Warunków

Niniejsze Warunki („Warunki”) mają zastosowanie jako uzupełnienie wszelkich umów pomiędzy Ipsos a Panelistą oraz wszelkich szczególnych warunków i postanowień, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do badania lub innych działań w ramach KnowledgePanel.

Celem Warunków jest określenie ogólnych warunków Pana/Pani członkostwa w Panelu oraz Pana/Pani udziału w badaniach proponowanych przez KnowledgePanel.

Aby zostać członkiem Ipsos KnowledgePanel („Panel”), ogólnoświatowego panelu konsumenckiego Ipsos, prowadzonego przez Ipsos AB („Ipsos” lub „my”), musi Pan/Pani być mieszkańcem Szwecji, mieć ukończone 16 lat i zaakceptować niniejsze Warunki ( „Panelista”/„Pan/Pani”). Naszym Panelistom oferujemy możliwość dołączenia do Panelu i uczestniczenia w badaniach oraz wyrażania swoich opinii na różne tematy. Pana/Pani głos jest głosem tysięcy!

Ipsos AB jest spółką założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem szwedzkim pod numerem 556624 – 6954, z siedzibą w Sztokholmie pod adresem Sankt Göransgatan 63, 1tr., 112 38 Stockholm.

2. Członkostwo w Panelu

Z zastrzeżeniem wymagań wymienionych w niniejszym dokumencie, może Pan/Pani przystąpić do Panelu i zostać jego członkiem tylko wtedy, gdy otrzyma Pan/Pani zaproszenie od Ipsos. Ipsos zaprasza ograniczoną liczbę losowo wybranych gospodarstw domowych w całym kraju. Osoby, które nie mieszkają w tych wybranych gospodarstwach domowych, nie mogą przystąpić do Panelu. Nie może Pan/Pani udostępniać zaproszenia innym osobom ani zlecać wypełniania ankiet komuś innemu niż Pan/Pani. Pana/Pani zaproszenie jest ściśle osobiste. Musi Pan/Pani zachować w tajemnicy wszelkie informacje o członkach lub dane rejestracyjne członka i jest Pan/Pani odpowiedzialny(-na) za wszelkie wykorzystanie, autoryzowane lub nieautoryzowane, Pana/Pani konta/członkostwa w Panelu, jeżeli okaże się, że takie informacje o członkach zostały przez Pana/Panią ujawnione niezgodnie z przeznaczeniem tego panelu.

Osoba zaproszona do Panelu może zarejestrować się, korzystać i posiadać tylko jedną ważną rejestrację w Panelu / jedno ważne konto w Panelu, niezależnie od sposobu uczestnictwa w naszych badaniach (online lub telefonicznie).

Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że odpowiadając na Badania będzie Pan/Pani zawsze przestrzegał(a) obowiązującego prawa, zawsze udzielając odpowiedzi zgodnie z własnymi opiniami.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Pana/Pani członkostwa w przypadku naruszenia przez Pana/Panią któregokolwiek z niniejszych Warunków. Ponadto zastrzegamy sobie wyłączne prawo do odmowy członkostwa, bez konieczności uzasadniania takiej odmowy.

Członkostwo nie jest dostępne dla pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy Ipsos ani dla członków ich rodzin.

3. Korzystanie z danych osobowych

Informacje zebrane na Pana/Pani temat lub przekazane nam przez Pana/Panią będą traktowane w sposób ściśle poufny i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i zasadami, w tym dotyczącymi prywatności i danych osobowych, jak również z naszą polityką prywatności i polityką plików cookie. Te polityki można znaleźć tutaj i tutaj .

W ramach tego zobowiązania zobowiązujemy się, że:

 • Z wyjątkiem tego Panelu, nie będziemy próbowali niczego Panu/Pani sprzedać ani przekazać Pana/Pani danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych lub sprzedażowych.
 • Udział w ankietach jest całkowicie dobrowolny i nie musi Pan/Pani brać udziału w poszczególnych ankietach, jeżeli Pan/Pani sobie tego nie życzy. Niemniej jednak, aby pozostać członkiem KnowledgePanel, może być konieczne wypełnienie pewnej minimalnej liczby ankiet miesięcznie.
 • Pana/Pani indywidualne odpowiedzi w ankietach pozostaną poufne i będą wykorzystywane tylko i wyłączone z innymi poufnymi odpowiedziami, chyba że wyraźnie wyrazi Pan/Pani zgodę na inne rozwiązanie.
 • Odmowa odpowiedzi na konkretne pytanie w badaniu, do którego zostali Pan/Pani zaproszeni, nie będzie miała żadnych konsekwencji w odniesieniu do Pana/Pani członkostwa.
 • W każdej chwili może Pan/Pani poprosić o usunięcie z Panelu i zakończyć swoje członkostwo, wykorzystując do tego odpowiednie środki (np. funkcjonalność naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub potwierdzenie zakończenia członkostwa za pośrednictwem zwykłej poczty).
 • W każdej chwili ma Pan/Pani prawo zażądać skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych oraz informacji podanych przez Pana/Panią na temat Pana/Pani gospodarstwa domowego.
 • W każdej chwili ma Pan/Pani prawo zażądać kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy.

4. Poczta elektroniczna i inne zasady komunikacji z Panelem

Ponieważ został Pan/Pani zaproszony(-na) do Panelu, przystąpił(a) Pan/Pani do niego dobrowolnie i potwierdził(a) przy rejestracji swój adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i/lub numer telefonu komórkowego oraz adres korespondencyjny, na których wykorzystanie przez Ipsos w związku z niniejszym Panelem wyraża Pan/Pani zgodę, nie powinien(-na) Pan/Pani oznaczać ani traktować otrzymanych od nas wiadomości e-mail lub innej komunikacji jako spamu lub niepożądanej komunikacji, a za wynikłe z tego szkody dla Ipsos może zostać Pan/Pani pociągnięty(-ta) do odpowiedzialności.

W zależności od ustawień bezpieczeństwa Pana/Pani skrzynki pocztowej, zaproszenia do ankiet, które Pan/Pani od nas otrzymuje, mogą być kierowane do Pana/Pani folderu „poczty masowej / spam” lub podobnego. Aby tego uniknąć, prosimy o dodanie adresu enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com do swojej książki adresowej.

5. Rejestracja informacji uzupełniających

W związku z analizami statystycznymi, które Ipsos dostarcza swoim klientom, Ipsos potrzebuje pewnych demograficznych i osobistych informacji o Panu/Pani, w tym informacji poufnych, np. o Pana/Pani dochodach.

Podanie Ipsos tych danych osobowych jest warunkiem udziału w każdym badaniu, ponieważ w przeciwnym razie nie moglibyśmy stwierdzić, czy Pana/Pani udział w danym badaniu spełni jego kryteria. Pytamy również o podstawowe dane dotyczące Pana/Pani gospodarstwa domowego i ewentualnych dzieci, których jest Pan/Pani rodzicem / opiekunem prawnym.

W trakcie procesu rejestracji oraz w trakcie uczestnictwa w naszych badaniach, zgadza się Pan/Pani podać wyłącznie prawdziwe, dokładne i kompletne informacje oraz zgadza się Pan/Pani aktualizować dostarczone przez siebie informacje związane z kontem Panelu, aby zapewnić ich aktualność i dokładność.

6. Jak działa Panel?

Ten panel jest oparty wyłącznie na zaproszeniach i Ipsos może wykorzystywać różne sposoby rejestracji członków, poprzez rozmowy online i/lub telefoniczne.

Sposób, w jaki ankiety zostaną Panu/Pani przekazane, zależy od tego, w jaki sposób zarejestrował(a) się Pan/Pani w panelu.

Uczestnictwo online – Paneliści, którzy uczestniczą w ankietach online, ukończą proces rejestracji online, używając ważnego adresu e-mail i tworząc konto użytkownika z unikalnymi danymi do logowania (nazwa użytkownika i hasło). Paneliści ci otrzymają od Ipsos pocztą elektroniczną, SMS-em lub inną drogą elektroniczną odpowiednie linki do zaproszeń do udziału w ankietach online.

Paneliści, którzy zarejestrowali się online, mogą zalogować się na stronie internetowej i zaktualizować swoje dane, zobaczyć dostępne ankiety, sprawdzić stan swojego konta motywacyjnego, zażądać nagrody poprzez wymianę punktów oraz skontaktować się z Obsługą Członków w celu uzyskania wsparcia lub rezygnacji z subskrypcji.

Uczestnictwo telefoniczne – Paneliści, którzy biorą udział w ankietach telefonicznych, muszą ukończyć proces rejestracji poprzez rozmowę telefoniczną z użyciem prawidłowego numeru telefonu (stacjonarnego lub komórkowego) i prawidłowego adresu pocztowego (który wykorzystujemy do wysyłania powiadomień i ewentualnych nagród). Z tymi Panelistami będziemy się kontaktować telefonicznie, SMS-em lub pocztą w celu udziału w naszych ankietach.

Paneliści, którzy zarejestrowali się telefonicznie, mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty, na wybranych rynkach przez telefon i oczywiście przez naszą stronę internetową, jeśli tak zdecydują. Paneliści mogą w każdej chwili zmienić swoje dane członkowskie użyte w procesie rejestracji (np. zmiana nazwiska, adresu pocztowego lub numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego). Wymianę punktów na nagrody dokonuje się poprzez wybór preferowanej nagrody. Jeden raz w miesiącu przetwarzamy te nagrody dla członków, Jeśli mają wystarczającą ilość punktów na daną nagrodę, jeśli nie, sprawdzimy ponownie w następnym miesiącu. Może Pan/Pani zmienić tę preferencję na końcu każdego badania telefonicznego.

Ipsos podjął daleko idące środki bezpieczeństwa danych. Gdyby jednak w przesłanych do Pana/Pani wiadomościach e-mail lub w używanych przez Pana/Panią urządzeniach (smartfony, tablety, itp.) pojawiły się wirusy, Ipsos nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą się pojawić w takich przypadkach, a tym samym nie można żądać od Ipsos żadnego odszkodowania z tego tytułu.

Na każdy projekt badawczy należy odpowiedzieć tylko raz. Proszę nie oznaczać i nie traktować wiadomości e-mail lub innych informacji od Ipsos jako spamu lub niechcianej komunikacji, jak wyjaśniono w poprzedniej sekcji. Ipsos nie jest zobowiązany do wysyłania lub kontaktowania się w sprawie ankiet ze wszystkimi Panelistami dla każdego nowego Badania; Ipsos nie może również zagwarantować minimalnej lub maksymalnej liczby ankiet w ciągu roku.

Jeżeli na ankietę odpowiedziała wymagana liczba Panelistów lub nie pasuje Pan/Pani do profilu, Ipsos lub jego klienci zastrzegają sobie prawo do zakończenia ankiety na dowolnym etapie i nie zbierania dalszych odpowiedzi.

7. Korzystanie z urządzeń Ipsos

Aby wziąć udział w badaniach lub udzielić odpowiedzi, Ipsos może zaproponować Panu/Pani jako Paneliście korzystanie z urządzeń Ipsos („Urządzenia”) (np. tabletów). W takim przypadku zobowiązuje się Pan/Pani do przestrzegania między innymi następujących zasad:

 • Urządzenia Ipsos nadal pozostają własnością Ipsos, a Pan/Pani nie ma żadnych udziałów ani praw do Urządzeń Ipsos;
 • Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje Pan/Pani z członkostwa w Panelu, zobowiązuje się Pan/Pani do niezwłocznego zwrotu Urządzeń firmie Ipsos;
 • Zobowiązuje się Pan/Pani nie zezwalać innym osobom (ani członkom rodziny) na korzystanie z Urządzenia, ponieważ Urządzenie zawiera informacje poufne Ipsos;
 • Ipsos ma prawo do kontroli Urządzenia w każdej chwili;
 • Ponieważ na Urządzeniu będą przechowywane poufne informacje Ipsos, w przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży Urządzenia w jakimkolwiek momencie trwania Pana/Pani członkostwa, zobowiązuje się Pan/Pani do natychmiastowego zgłoszenia takiego uszkodzenia, utraty lub kradzieży Ipsos, aby Ipsos mógł podjąć niezbędne kroki w celu naprawy/usunięcia błędów lub zdalnego wyczyszczenia Urządzenia;
 • Urządzenie dostarczone przez Ipsos będzie urządzeniem, z którego będzie Pan/Pani korzystać jako członek Panelu we wszystkich działaniach.

Ponadto przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że Urządzenie będzie podlegać korporacyjnej polityce bezpieczeństwa Ipsos, która obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących wymagań:

 • Urządzenie będzie chronione hasłem o minimalnej długości 8 znaków, składającym się z wielkich liter, znaków alfanumerycznych i specjalnych, nie zawierającym nazwisk ani daty urodzenia, oraz innych dodatkowych wymogów dotyczących złożoności, które mogą zostać określone przez Ipsos i których nie można wyłączyć.
 • Maksymalna liczba prób wprowadzenia hasła, zanim Urządzenie zostanie wyczyszczone i wyłączone, wynosi 10.
 • Maksymalny czas, w minutach, który upływa, zanim Urządzenie się zablokuje i poprosi użytkownika o podanie hasła zabezpieczającego, musi być ustawiony na 15 minut.
 • Dostęp do intranetu Ipsos lub innych zasobów sieci wewnętrznej z Urządzenia jest zabroniony.
 • Zabrania się lokalnego przechowywania na Urządzeniu danych osobowych kontrolowanych przez Ipsos lub danych osobowych dostarczonych przez klienta.
 • Wykorzystywanie Urządzenia Ipsos do jakichkolwiek innych działań osobistych lub do przechowywania jakichkolwiek innych informacji należących do Pana/Pani i niezwiązanych z działalnością badawczą zleconą przez Ipsos jest surowo zabronione.

Zgadza się Pan/Pani, że nie będzie podejmować prób obejścia lub wyłączenia jakichkolwiek elementów niniejszej polityki bezpieczeństwa, które zostały wdrożone na Urządzeniu. Dodatkowe warunki użytkowania mogą mieć zastosowanie i zostać podane do wiadomości przy dostawie Urządzenia.

Ipsos nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych osobowych na Urządzeniu, wynikającą z podjętych przez Pana/Panią działań naruszających powyższe zasady.

8. Dopuszczalne użytkowanie i uczestnictwo

Po uzyskaniu dostępu, jako Panelista, który zarejestrował się za pośrednictwem procesu online, będzie Pan/Pani miał(a) dostęp do społeczności członków i innych funkcji interakcji społecznej. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że za wszelkie wiadomości, opinie, informacje, zdjęcia lub inne materiały zamieszczone przez Pana/Panią lub innych panelistów, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, która je zamieściła. Zgadza się Pan/Pani, że nie będzie Pan/Pani zamieszczać ani przesyłać żadnych materiałów, które:

 • Są nielegalne. Obejmuje to treści lub jakiekolwiek wiadomości, które promują lub omawiają nielegalne działania lub zachęcają innych do ich popełnienia.
 • Są obraźliwe, obsceniczne lub szerzą nienawiść. Dotyczy to języka, informacji i obrazów. Zamaskowane przekleństwa (np. „k___a”) są uważane za równoważne z faktycznym przekleństwem.
 • Zawierają groźby, nękanie, oszczerstwa lub zniesławienia pomiędzy Panelistami lub są skierowane do moderatora Ipsos lub innego pracownika Ipsos.
 • Nawołują do nienawiści lub przemocy.
 • Są bigoteryjne, rasistowskie, obraźliwe pod względem etnicznym, seksualnym lub innym.
 • Stanowią nieodpowiednie przesłanie polityczne lub religijne.
 • Mają na celu reklamę lub marketing jakichkolwiek towarów lub usług.
 • Zawierają wirusy, uszkodzone pliki, „konie trojańskie” lub inne złośliwe oprogramowanie.
 • Zawierają Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe innych osób.
 • Są własnością lub są objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Należy pamiętać, że Ipsos nie sprawdza wstępnie żadnych informacji zamieszczanych przez Panelistów.

Ipsos zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia w każdej chwili wszelkich treści, które zostały zamieszczone, czy to za pośrednictwem narzędzia do przeprowadzania ankiet, czy też innych interaktywnych funkcji, które możemy udostępnić Panelistom.

9. Prywatność dzieci

Jeżeli podał(a) Pan/Pani informacje dotyczące dzieci w Pana/Pani gospodarstwie domowym i potwierdził(a) Pan/Pani, że jest ich rodzicem lub opiekunem prawnym, możemy skontaktować się z Panem/Panią w związku z ankietami, które chcielibyśmy, aby wypełniły. Zawsze będziemy wymagać od Pana/Pani uprzedniej zgody i nie będziemy kontaktować się bezpośrednio z takim dzieckiem, chyba że będzie ono samo członkiem Panelu.

10. Nagradzanie za wypełnianie ankiet

Za każdorazowe wypełnienie ankiety przed upływem wyznaczonego terminu otrzymuje Pan/Pani punkty premiowe („Punkty”), w następujący sposób:

 • Punkty za wypełnienie ankiet dotyczących rekrutacji i profilowania, a następnie,
 • Punkty za każdą ankietę, która zostanie wypełniona po rejestracji.

Liczba Punktów może być różna dla każdej ankiety w zależności od różnych kryteriów, takich jak: trudność ankiety, długość, tryb wypełniania (online lub przez ankietera telefonicznego) lub innych podobnych kryteriów. W przypadku ankiet online liczba punktów za wypełnienie konkretnej ankiety zostanie podana w ankiecie za pośrednictwem zaproszenia online, wewnątrz lub na końcu kwestionariusza ankiety online. W przypadku ankiet telefonicznych liczba punktów za wypełnienie określonej ankiety będzie podawana do wiadomości przy każdej ankiecie oraz drogą pocztową co kwartał.

Pana/Pani udział w ankietach Panelu („Badania”) opiera się na Pana/Pani chęci dzielenia się opiniami i przekazywania informacji zwrotnych. Wszelkie gratyfikacje wypłacane Panu/Pani za udział w badaniach nie są obliczane na podstawie poświęconego czasu. Analogicznie, wszelkie gratyfikacje wypłacane Panu/Pani za uczestnictwo nie są przeliczane na godziny ani w żaden inny sposób. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że bierze Pan/Pani udział w badaniach dobrowolnie, bez kontroli lub polecenia Ipsos oraz że korzysta Pan/Pani z niezależnej oceny i uznania.

Może się zdarzyć, że punkty za ostatnio zakończone sesje badania nie pojawią się natychmiast na Pana/Pani koncie dostępnym online (np. z powodu problemów technicznych w konkretnych projektach). W takich przypadkach punkty zostaną dodane do Pana/Pani konta w późniejszym czasie.

Ipsos zastrzega sobie w każdej chwili prawo do wprowadzenia okresu weryfikacji (maksymalnie 96 godzin), w którym Pana/Pani nagroda będzie miała status „Oczekująca”. W tym czasie będziemy przeprowadzać kontrole jakości i zapobiegania oszustwom. Poinformujemy Pana/Panią o obowiązującym okresie oczekiwania, za pośrednictwem sekcji Najczęściej Zadawane Pytania na stronie internetowej członków Panelu lub za pomocą innych środków komunikacji.

Wszelkie wypłacone gratyfikacje stanowią przychód podatkowy członka KnowledgePanel zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 9 i art. 20 ust 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Przychód ten powinien zostać ujęty w rocznym rozliczeniu podatkowym każdego członka KnowledgePanel.

Za każdy rok kalendarzowy zostanie sporządzona i przekazana każdemu członkowi KnowledgePanel informacja podatkowa (PIT) z sumaryczna wartością przekazanych gratyfikacji.

11. Wykorzystanie Pana/Pani informacji

Sposób, w jaki będą przez nas wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, wyjaśniliśmy bardziej szczegółowo w naszej Polityce prywatności, w szczególności w sekcji 3. „Do czego wykorzystamy informacje, które o Panu/Pani zbierzemy?”

12. Pliki cookie, cyfrowe odciski palców, dane urządzenia i inne informacje na Pana/Pani urządzeniu służące do udzielania odpowiedzi w ankietach internetowych

Dążymy do tego, aby:

 • Zapewnić, że Badania są dostarczane w formie dostosowanej do Pana/Pani urządzenia.
 • Móc udzielić Panu/Pani pomocy w przypadku trudności z uzyskaniem dostępu do ankiety lub z jej wypełnieniem.
 • Wykorzystywać anonimowe informacje w celach badawczych, kiedy tylko jest to możliwe. Na przykład w celu określenia odsetka Panelistów uzyskujących dostęp do ankiet przez Internet, którzy korzystają z określonego typu przeglądarki w danym kraju.

Powody, dla których stosujemy poniższe środki, zostały opisane bardziej szczegółowo w naszej Polityce prywatności.

Pliki cookie

Jak przedstawiono bardziej szczegółowo w naszej polityce dotyczącej plików cookie, korzystamy z różnych rodzajów plików cookie i możemy również odczytywać pliki cookie stosowane przez strony trzecie. Bez uzyskania wcześniejszej zgody, pliki cookie są wykorzystywane do celów statystycznych, kontroli jakości, walidacji, zapobiegania oszustwom i kontroli nadużyć.

Cyfrowe odciski palców

Możemy również korzystać z technologii cyfrowego odcisku palca, znanej również jako cyfrowe odciski palców „Machine Identification”, w celu gromadzenia pewnych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu Pana/Pani urządzenia.

Dane urządzenia i inne informacje dotyczące Pana/Pani urządzenia

Możemy również wykorzystywać pewne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu znajdującym się na Pana/Pani urządzeniu do celów kontroli jakości i zapobiegania oszustwom.

Automatycznie przechwytujemy również informacje o Pana/Pani adresie IP, danych o lokalizacji, systemie operacyjnym, ustawieniach wyświetlania ekranu, rodzaju przeglądarki, wykorzystaniu technologii Java lub Flash oraz o tym, czy Pana/Pani urządzenie posiada kamerę internetową.

13. Informacje poufne

Jako uczestnik badań (poprzez ankiety online lub rozmowy telefoniczne), może Pan/Pani zostać poproszony(-na) o ocenę nowych koncepcji, produktów i opakowań, które są jeszcze w fazie rozwoju i jako takie nie są znane publicznie. Może Pan/Pani mieć kontakt z pewnymi niepublicznymi, poufnymi, zastrzeżonymi lub stanowiącymi tajemnicę handlową informacjami lub materiałami, które są wyłączną własnością naszego klienta, w tym, bez ograniczeń, informacjami dotyczącymi produktów klienta (zbiorczo: „Informacje poufne”). Nie wolno Panu/Pani kopiować, zapisywać, drukować, przechowywać, przesyłać lub ujawniać komukolwiek w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych, do których będzie Pan/Pani miał(a) dostęp, i nie wolno Panu/Pani wykorzystywać Informacji Poufnych do celów innych niż te, dla których zostały one Panu/Pani ujawnione.

14. Własność intelektualna

Ipsos jest właścicielem i zachowuje wyłączną własność swoich znaków handlowych, logo, praw autorskich, wszelkich treści na swojej stronie internetowej oraz innych praw własności intelektualnej („Własność intelektualna Ipsos”). Nie może Pan/Pani wykorzystywać lub reprodukować jakiejkolwiek własności intelektualnej Ipsos bez uprzedniej pisemnej zgody Ipsos. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako przyznanie Panu/Pani jakiejkolwiek licencji, prawa, tytułu lub udziału w jakiejkolwiek własności intelektualnej Ipsos lub własności intelektualnej klientów Ipsos, lub w jakimkolwiek patencie, znaku towarowym, prawie autorskim, wiedzy specjalistycznej lub podobnych prawach obecnie lub w przyszłości posiadanych lub kontrolowanych przez Ipsos lub klientów Ipsos.

15. Odpowiedzialność odszkodowawcza i ograniczenie odpowiedzialności

Zgadza się Pan/Pani zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Ipsos oraz każdego z jej dyrektorów, partnerów, klientów, kierowników, pracowników, agentów, pełnomocników, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, działaniami, pozwami, postępowaniami, wyrokami, grzywnami, odszkodowaniami, kosztami, stratami wszelkiego rodzaju i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, kosztami sądowymi i/lub kosztami ugody) wynikającymi z lub związanymi z: (i) Pana/Pani członkostwem w Panelu, (ii) Pana/Pani udziałem w badaniach ankietowych prowadzonych przez Ipsos, (iii) wszelkimi roszczeniami stron trzecich lub (iv) jakimkolwiek naruszeniem przez Pana/Panią niniejszych Warunków.

Wszelkie bezprawne lub dyskredytujące działania podjęte przez Pana/Panią w trakcie członkostwa w Panelu lub udziału w badaniach prowadzonych przez Ipsos, które mogą być uznane za naruszenie prawa karnego i/lub cywilnego, upoważniają Ipsos do podjęcia wszelkich środków prawnych w tym zakresie w pełnym wymiarze dozwolonym przez prawo i na zasadzie słuszności. Ipsos nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych i dorozumianych, związanych z Pana/Pani członkostwem w Panelu oraz z Pana/Pani udziałem w badaniach ankietowych prowadzonych przez Ipsos i Ipsos nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym bez ograniczeń odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, specjalne, przypadkowe lub wynikowe), wobec Pana/Pani lub jakiejkolwiek strony trzeciej, z tytułu Pana/Pani członkostwa w Panelu oraz Pana/Pani udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Ipsos.

Na stronie internetowej Panelu mogą znajdować się linki do innych stron internetowych lub zasobów online. Ponieważ Ipsos nie ma kontroli nad takimi stronami i zasobami, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te strony i zasoby. Nie możemy zagwarantować dostępności takich zewnętrznych stron lub zasobów, ani nie popieramy żadnych treści, reklam, produktów, plików cookie, tagów stron internetowych lub innych materiałów dostępnych na takich stronach lub zasobach. Firma Ipsos nie odpowiada także, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub uznane za spowodowane w wyniku lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na takich stronach lub w takich zasobach bądź za ich pośrednictwem.

Zwalnia Pan/Pani i na zawsze wyłącza Ipsos, klientów Ipsos, każdą z ich spółek stowarzyszonych oraz każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, pracowników i agentów z wszelkich roszczeń, procesów sądowych, powództw, żądań, strat, odpowiedzialności, zobowiązań, wyroków, odszkodowań, kosztów i wydatków wszelkiego rodzaju (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) („Straty”) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek urazu, śmierci, uszkodzenia mienia lub innych szkód poniesionych lub rzekomo poniesionych przez Pana/Panią w związku z dystrybucją, sprzedażą, konsumpcją lub użyciem lub kontaktem z produktem w związku z jakimikolwiek badaniami testowymi i ewaluacyjnymi produktu. Nie dotyczy to jakichkolwiek Strat, które mogą być spowodowane przez klienta Ipsos lub rażące zaniedbanie Ipsos lub jakąkolwiek odpowiedzialność z ich strony w ramach obowiązującego prawa o odpowiedzialności za produkt lub ochrony konsumenta.

16. Warunki uczestnictwa

Ipsos zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa. O wszelkich aktualizacjach będziemy Pana/Panią informować za pośrednictwem sekcji Najczęściej zadawane pytania na stronie internetowej członków Panelu lub pocztą. Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Panem/Panią pocztą elektroniczną lub tradycyjną w celach administracyjnych, jak również za pośrednictwem biuletynów elektronicznych lub specjalnych ogłoszeń zawierających kluczowe informacje związane z Pana/Pani członkostwem w Panelu oraz najważniejsze aktualizacje dotyczące Panelu („Aktualizacje dotyczące członkostwa”).

Możemy również wysyłać do Pana/Pani wiadomości e-mail, SMS lub listownie dotyczące (i) nagród, do których może się Pan/Pani kwalifikować w wyniku udziału w naszych ankietach oraz (ii) nowych kampanii zaangażowania w Panelu dotyczących (nowych) nagród w Panelu i/lub ich wykupu ( zbiorczo zwane „Aktualizacjami zaangażowania”). Otrzymywanie takich Aktualizacji jest opcjonalne i może Pan/Pani w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Aktualizacji, korzystając z odpowiednich dostępnych w tym celu narzędzi (np. aktualizując swoje preferencje na stronie internetowej członka Panelu).

W niektórych przypadkach poszczególne ankiety mogą podlegać dodatkowym warunkom, o których zostanie Pan/Pani poinformowany(-na) na początku takiej ankiety. Nie będzie Pan/Pani zobowiązany(-na) do zaakceptowania takich dodatkowych warunków bez wpływu na Pana/Pani członkostwo w panelu, jednakże może to wpłynąć na Pana/Pani kwalifikację do takiego badania.

17. Zakończenie/Dezaktywacja członkostwa

W każdej chwili może Pan/Pani złożyć wniosek o zakończenie członkostwa.

Jeżeli jest Pan/Pani Panelistą, który zarejestrował się online, może Pan/Pani to zrobić wysyłając wiadomość e-mail na adres enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com lub klikając odpowiedni link w swoim koncie w Panelu w zaproszeniach do ankiety lub na stronie internetowej / aplikacji Panelu.

Jeżeli jest Pan/Pani Panelistą, który zarejestrował się telefonicznie, może Pan/Pani to zrobić poprzez pisemne powiadomienie nas pocztą tradycyjną na nasz adres

Prosimy pamiętać, że pełne przetworzenie żądania i usunięcie Pana/Pani danych ze wszystkich naszych systemów może potrwać do trzydziestu (30) dni, dlatego w tym czasie może Pan/Pani nadal otrzymywać sporadyczne wiadomości od Ipsos. Jeżeli zażąda Pan/Pani rezygnacji z subskrypcji z Panelu, powinien Pan/Pani zrealizować wszystkie punkty premiowe i wymienić je na vouchery przed rezygnacją z subskrypcji, jeżeli ilość pozostałych punktów jest wystarczająca do osiągnięcia progu realizacji, w przeciwnym razie utraci Pan/Pani pozostałe punkty, a Pana/Pani konto punktowe zostanie automatycznie usunięte.

Możemy zakończyć członkostwo w każdej chwili z dziesięciodniowym (10) okresem wypowiedzenia. Ipsos zastrzega sobie również prawo do zakończenia członkostwa w Panelu bez uprzedzenia w przypadku jakiegokolwiek zachowania wykraczającego poza nasze parametry jakościowe lub cele biznesowe, lub w przypadku jakiegokolwiek innego naruszenia lub złamania niniejszych Warunków, Polityki prywatności lub obowiązujących zasad ankiety. W przypadku takiego wypowiedzenia będzie Pan/Pani miał(a) dziesięć (10) dni na zrealizowanie wszystkich punktów premiowych, które zostały należycie naliczone przed datą zakończenia członkostwa.

Zakończenie członkostwa w Panelu przez Ipsos z powodu nieuczciwego wykorzystania lub zachowania, lub poważnego naruszenia niniejszych Warunków, Polityki prywatności lub zasad ankiety, może skutkować natychmiastową utratą wszystkich nagród lub punktów, które zostały naliczone w związku z takim wykorzystaniem, zachowaniem lub naruszeniem (w tym punktów lub innych nagród o statusie „Oczekujące”, w zależności od przypadku). Korzystanie z konta panelisty przez osobę inną niż Panelista może zostać uznane za nieuprawnione i może stanowić podstawę do natychmiastowego zakończenia członkostwa i utraty punktów.

Ipsos zastrzega sobie prawo do usunięcia nieaktywnych Panelistów z Panelu. Oznacza to zakończenie członkostwa Panelisty, jeżeli Panelista w ogóle nie prowadzi żadnej aktywności w Panelu lub nie odpowiada na żadne zaproszenie do badania (poprzez kliknięcie jakiegokolwiek linku do badania lub odmowę rozmowy telefonicznej przez okres dłuższy niż sześć (6) miesięcy. Ipsos poinformuje Pana/Panią o takim zakończeniu członkostwa i będzie Pan/Pani miał(a) trzydzieści (30) dni na zrealizowanie wszelkich pozostałych punktów lub reaktywowanie swojego konta, w przeciwnym razie przypisane konto punktowe zostanie utracone i całkowicie usunięte.

18. Jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu szwedzkiemu oraz niewyłącznej jurysdykcji sądów w Szwecji.

19. Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych paneli, członkostwa w Panelu lub informacji związanych z Pana/Pani członkostwem w jednym z naszych paneli, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Obsługi Panelu. Dane kontaktowe:

Wiadomość e-mail na adres enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com z tematem „Ipsos KnowledgePanel” lub kontakt telefoniczny pod numerem +46 0200336600

Lub listem wysłanym na adres:
Ref: Ipsos KnowledgePanel
Panelsupportteam
Ipsos AB
Adres: Box 122 36, 102 26 Stockholm
Sankt Göransgatan 63, 1 tr., 112 38 Stockholm