Algemene voorwaarden

Voor deelname aan het Ipsos KnowledgePanel

Datum van inwerkingtreding: 01/09/2022

1. Toepassingsgebied van deze Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden (‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing in aanvulling op eventuele overeenkomsten met Ipsos en het Panellid en op eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op een onderzoek of andere activiteiten van het KnowledgePanel.

Het doel van de Algemene voorwaarden is de algemene voorwaarden vast te stellen voor uw lidmaatschap van het Panel en uw deelname aan het door het KnowledgePanel voorgestelde Onderzoek.

Om lid te worden van het Ipsos KnowledgePanel (het ‘Panel’), een wereldwijd consumentenpanel van Ipsos, dat wordt beheerd door Ipsos NV (‘Ipsos’ of ‘wij’), dient u ingezetene te zijn van België, 16 jaar of ouder te zijn en akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden (het ‘Panellid’/’u’). Wij bieden onze Panelleden de kans om lid te worden van het Panel en deel te nemen aan Onderzoek en hun mening te geven over een brede waaier van aangelegenheden. Uw stem vertegenwoordigt de stem van duizenden!

Ipsos NV is een onderneming opgericht en geregistreerd volgens de wetten van België met nummer BE0456823775 en maatschappelijke zetel te Grotesteenweg 110, 2600 Berchem, België.

2. Lid worden van het Panel

Met inachtneming van de hier vermelde vereisten kunt u zich alleen bij het Panel aansluiten en lid worden als u door Ipsos wordt uitgenodigd. Ipsos nodigt een beperkt aantal willekeurig geselecteerde huishoudens in het hele land uit. Mensen die niet tot deze geselecteerde huishoudens behoren, kunnen geen lid worden. U mag uw uitnodiging niet met iemand anders delen of iemand anders dan u de onderzoeken laten invullen. Uw uitnodiging is strikt persoonlijk. U moet alle ledeninformatie of registratiegegevens van leden vertrouwelijk houden en u bent verantwoordelijk voor elk - al dan niet toegelaten - gebruik van uw Panelaccount/lidmaatschap indien dergelijke ledeninformatie door u openbaar zou worden gemaakt buiten het doel van dit panel.

Een individu uitgenodigd om toe te treden tot het Panel kan zich slechts één keer geldig inschrijven voor het Panel en kan slechts één geldig Panel-account hebben, ongeacht de manier waarop ze deelnemen aan onze onderzoeken (online of telefonisch).

U erkent en gaat ermee akkoord dat u te allen tijde zult voldoen aan de toepasselijke wetgeving wanneer u reageert op een Onderzoek, en dat u de antwoorden altijd zult geven volgens uw eigen mening.

Wij behouden ons het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen indien u een van deze Algemene voorwaarden overtreedt. Ook behouden wij ons het recht voor om het lidmaatschap te weigeren, zonder enige verplichting om een dergelijke weigering te rechtvaardigen.

Het lidmaatschap staat niet open voor werknemers van de entiteiten die deel uitmaken van de groep Ipsos of hun familieleden.

3. Gebruik van uw persoonsgegevens

De informatie die over u wordt verzameld of die u ons verstrekt, zal strikt vertrouwelijk behandeld worden en in overeenstemming met alle toepasbare wetten, verordeningen en regels, waaronder die betrekking hebbend op privacy en persoonsgegevens en ons privacy- en cookiebeleid. Deze beleidslijnen zijn hier te vinden: hier en hier .

In het kader hiervan verbinden wij ons ertoe:

 • U, behalve in verband met dit Panel, niet te proberen iets te verkopen en uw persoonsgegevens niet door te geven aan derden voor marketing- of verkoopdoeleinden.
 • Dat deelname aan onderzoeken geheel vrijwillig is en u niet hoeft deel te nemen aan een individueel onderzoek als u dat niet wilt. Om lid te blijven van het KnowledgePanel kan het echter nodig zijn dat u een minimumaantal onderzoeken per maand invult.
 • Dat uw individuele antwoorden in onderzoeken vertrouwelijk blijven en uitsluitend gebruikt worden in combinatie met andere vertrouwelijke antwoorden, tenzij u expliciet anders goedkeurt.
 • Dat uw weigering om een bepaalde vraag te beantwoorden in een onderzoek waarvoor u wordt uitgenodigd, geen gevolgen heeft voor uw lidmaatschap.
 • Dat u op elk moment kunt vragen om uit het Panel verwijderd te worden en uw lidmaatschap te beëindigen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde middelen (bv. functionaliteit op onze website of in de mobiele app of bevestiging van beëindiging via gewone post).
 • Dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens en de informatie die u verstrekt over uw huishouden te allen tijde te laten corrigeren of verwijderen.
 • Dat u het recht hebt om te allen tijde een kopie te vragen van uw persoonsgegevens die wij bijhouden.

4. Beleid inzake e-mail en andere Panelcommunicatie

Aangezien u bent uitgenodigd voor het Panel, vrijwillig lid bent geworden van het Panel en bij de inschrijving uw e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer en postadres hebt bevestigd, waarmee u Ipsos toestemming geeft om deze te gebruiken in verband met dit Panel, mag u e-mails of andere communicatie die u van ons ontvangt niet markeren of behandelen als spam of ongevraagde communicatie, en kunt u verantwoordelijk zijn voor eventuele schade die Ipsos hierdoor lijdt.

Afhankelijk van de veiligheidsinstellingen van uw mailbox kunnen de uitnodigingen voor onderzoeken die u van ons ontvangt terechtkomen in uw spam/ongewenste berichten of een vergelijkbare map. Om dit te voorkomen, voegt u het adres enquetesBENL@eu.ipsosknowledgepanel.com toe aan uw adresboek.

5. Registratie van achtergrondinformatie

Om statistische analyses te kunnen leveren aan klanten heeft Ipsos bepaalde demografische en persoonlijke informatie over u nodig, waaronder vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld uw inkomen.

Om deel te nemen aan onderzoeken is het aanleveren van deze persoonlijke informatie aan Ipsos een voorwaarde, omdat het voor ons anders niet mogelijk is om vast te stellen of uw deelname aan een onderzoek voldoet aan de onderzoekscriteria. We vragen ook enkele basisgegevens over uw huishouden en eventuele kinderen waarvan u de ouder/wettelijke voogd bent.

Tijdens het registratieproces en tijdens uw deelname aan onze onderzoeken gaat u ermee akkoord om uitsluitend waarheidsgetrouwe, accurate en complete informatie te leveren en u gaat ermee akkoord om geleverde informatie gerelateerd aan uw Panel-account bij te werken, om te verzekeren dat de informatie up-to-date en accuraat blijft.

6. Hoe werkt het Panel?

Dit panel is uitsluitend gebaseerd op uitnodigingen en Ipsos kan verschillende manieren gebruiken om leden te registreren, online en/of via telefonische interviews.

Hoe de onderzoeken aan u worden meegedeeld, hangt af van de manier waarop u zich bij het panel hebt ingeschreven.

Online deelname - Panelleden die via online onderzoeken deelnemen, hebben zich online ingeschreven met een geldig e-mailadres en een gebruikersaccount aangemaakt met unieke inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Deze Panelleden ontvangen per e-mail, sms of andere elektronische communicatiemiddelen van Ipsos relevante uitnodigingslinks voor onderzoeken om aan online onderzoeken deel te nemen.

Panelleden die zich via het online proces hebben ingeschreven, kunnen zich op de website aanmelden en hun informatie bijwerken, beschikbare onderzoeken bekijken, hun puntensaldo controleren, een beloning aanvragen door punten in te wisselen, en contact opnemen met onze Ledendienst voor ondersteuning of om zich uit te schrijven.

Telefonische deelname - Panelleden die via telefonische onderzoeken deelnemen, voltooien hun inschrijvingsprocedure via een telefoongesprek met gebruik van een geldig telefoonnummer (vast of mobiel nummer) en een geldig postadres (dat wij gebruiken voor kennisgevingen en eventuele beloningen die worden uitgedeeld). Deze Panelleden worden gecontacteerd via telefoon, sms of per post om deel te nemen aan onze onderzoeken.

Panelleden die zich via de telefoon hebben ingeschreven, kunnen contact met ons opnemen per post, op sommige markten per telefoon en natuurlijk via onze website als ze daarvoor kiezen. Panelleden kunnen hun lidmaatschapsgegevens die ze tijdens het inschrijvingsproces hebben gebruikt (d.w.z. naam, postadres of telefoonnummer/gsm-nummer) op elk moment wijzigen. Het inwisselen van uw punten voor beloningen gebeurt door een voorkeursbeloning te selecteren. Een keer per maand verwerken we deze beloningen voor leden ALS ze genoeg punten hebben voor die beloning, zo niet dan controleren we de maand nadien opnieuw. U kunt deze voorkeur aan het einde van elk telefonisch onderzoek wijzigen.

Ipsos heeft vergaande maatregelen voor gegevensbeveiliging getroffen. Mochten er toch virussen opduiken in de e-mails die u worden toegestuurd of in de toestellen die u gebruikt (smartphones, tablets enz.), dan is Ipsos niet aansprakelijk voor de gevolgen die dat met zich meebrengt en kan er dus van Ipsos geen schadevergoeding geëist worden hiervoor.

Elk Onderzoeksproject kan slechts één keer beantwoord worden. Gelieve e-mails of andere communicatie van Ipsos niet te markeren of te behandelen als spam of ongevraagde communicatie, zoals uitgelegd in het vorige punt. Ipsos is niet verplicht om voor elk nieuw Onderzoek alle Panelleden onderzoeken toe te sturen of alle Panelleden te contacteren; evenmin kan Ipsos een minimum- of maximumaantal onderzoeken per jaar garanderen.

Als het noodzakelijke aantal Panelleden heeft deelgenomen aan een onderzoek, of als u niet in het profiel past, behouden Ipsos of haar klanten zich het recht voor het onderzoek in elk stadium te beëindigen en geen verdere antwoorden te verzamelen.

7. Gebruik van Ipsosapparaten

Om deel te nemen aan of te antwoorden op een Onderzoek kan Ipsos u als Panellid aanbieden gebruik te maken van Ipsosapparaten (‘Apparaat’/ ‘Apparaten’) (zoals tablets). In dat geval verbindt u zich ertoe de volgende regels na te leven, zonder dat deze limitatief zijn:

 • Ipsosapparaten blijven eigendom van Ipsos en u hebt geen belang in of recht op Ipsosapparaten;
 • Indien u het lidmaatschap van het Panel om welke reden ook opzegt, stemt u ermee in om de Apparaten onverwijld aan Ipsos over te dragen;
 • U stemt ermee in dat u geen andere personen (noch andere familieleden) toestaat om het Apparaat te gebruiken, aangezien het Apparaat vertrouwelijke informatie van Ipsos bevat;
 • Ipsos heeft het recht om het Apparaat op elk moment te inspecteren;
 • Aangezien het Apparaat vertrouwelijke informatie van Ipsos bevat, stemt u ermee in om, in het geval dat het Apparaat op enig moment tijdens uw lidmaatschap wordt beschadigd, verloren of gestolen, deze schade, dit verlies of deze diefstal onmiddellijk aan Ipsos te melden, zodat Ipsos de nodige stappen kan ondernemen om het Apparaat te herstellen/debuggen of op afstand inhoud te wissen;
 • Het Apparaat dat door Ipsos wordt verstrekt, is het apparaat dat door u als Panellid voor alle activiteiten moet worden gebruikt.

Daarnaast erkent u en stemt u ermee in dat het Apparaat onder het bedrijfsbeveiligingsbeleid van Ipsos valt, dat onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende vereisten omvat:

 • Het Apparaat wordt beveiligd met een wachtwoord met een minimale lengte van 8 tekens waarbij hoofdletters, alfanumerieke en speciale tekens worden gebruikt, zonder namen of geboortedatum te bevatten, en voldoet aan andere aanvullende complexiteitseisen die door Ipsos kunnen worden bepaald, en die niet kunnen worden uitgeschakeld.
 • De maximale wachtwoordpogingen voordat het Apparaat wordt gewist en uitgeschakeld, bedragen 10.
 • De maximale tijd, in minuten, die verstrijkt voordat het Apparaat wordt vergrendeld en de gebruiker om het beveiligingswachtwoord wordt gevraagd, moet worden ingesteld op 15 minuten.
 • Toegang tot het Ipsosintranet of andere interne netwerkbronnen vanaf het Apparaat is niet toegestaan.
 • Lokale opslag op het Apparaat van door Ipsos gecontroleerde persoonsgegevens, of door de klant verstrekte persoonsgegevens, is ten strengste verboden.
 • Het gebruik van het Ipsosapparaat voor andere persoonlijke activiteiten of voor het opslaan van andere informatie die aan u toebehoort en die geen verband houdt met de door Ipsos gevraagde Onderzoeksactiviteiten, is ten strengste verboden.

U stemt ermee in dat u niet zult proberen om elementen van dit beveiligingsbeleid die op het Apparaat zijn geïmplementeerd, te omzeilen of uit te schakelen. Aanvullende gebruiksvoorwaarden kunnen van toepassing zijn en worden meegedeeld bij de levering van het Apparaat.

Ipsos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van persoonsgegevens op het Apparaat als gevolg van acties van u die in strijd zijn met de bovenstaande regels.

8. Aanvaardbaar gebruik en deelname

Wanneer dit beschikbaar wordt, krijgt u als Panellid dat zich via een online procedure heeft ingeschreven, ook toegang tot de ledencommunity en andere functies voor sociale interactie. U begrijpt dat berichten, meningen, informatie, afbeeldingen of ander materiaal geplaatst door u of andere panelleden uitsluitend vallen onder de verantwoordelijkheid van de persoon die het materiaal geplaatst heeft. U stemt ermee in geen materiaal te plaatsen of te uploaden dat:

 • Illegaal is. Hieronder worden verstaan, inhoud of berichten die promotie maken voor illegale activiteiten, deze bespreken of anderen aanmoedigen ze uit te voeren.
 • Beledigend, aanstootgevend of haatdragend is. Hieronder vallen taal, informatie en afbeeldingen. Verhulde scheldwoorden (bv. ‘k__t’) worden beschouwd als het equivalent van het volledige scheldwoord.
 • Bedreigend, treiterend, lasterlijk of kwetsend is, ofwel tussen Panelleden of gericht naar een Ipsosmoderator of een andere werknemer van Ipsos.
 • Aanzet tot haat of geweld.
 • Onverdraagzaam, racistisch is, etnisch, seksueel of anders beledigend is.
 • Een ongepaste politieke of religieuze boodschap is.
 • Bedoeld is om goederen of diensten aan te prijzen of te verkopen.
 • Virussen, corrupte bestanden, ‘Trojaanse paarden’ of andere kwaadaardige codes bevat.
 • Uw persoonsgegevens of persoonsgegevens van anderen bevat.
 • Eigendom is of onder auteursrecht valt van iemand anders.

Het is belangrijk op te merken dat Ipsos de informatie die door Panelleden geplaatst wordt niet eerst controleert.

Ipsos behoudt zich echter het recht voor om op elk moment inhoud te verwijderen die geplaatst wordt via de peilingentool of andere interactieve middelen die we beschikbaar maken voor Panelleden.

9. Privacy van kinderen

Als u gegevens heeft aangeleverd over kinderen in uw gezin en als u bevestigd heeft dat u de ouder of wettelijke voogd bent, kunnen wij contact met u opnemen over onderzoeken waaraan zij kunnen deelnemen. We hebben altijd uw voorafgaande toestemming nodig en wij zullen niet rechtstreeks contact met het kind opnemen, behalve als het al lid is van het Panel.

10. Uw beloning voor uw deelname aan onderzoeken

Telkens wanneer u een onderzoek vóór de uiterste datum voltooit, ontvangt u beloningspunten (‘Punten’), en wel als volgt:

 • Punten voor het invullen van de rekruterings- en profileringsvragenlijsten, vervolgens,
 • Punten voor elk onderzoek waaraan u deelneemt na uw inschrijving.

Het aantal Punten kan variëren per onderzoek op basis van verschillende criteria zoals: moeilijkheidsgraad van het onderzoek, lengte, manier van invullen (online of via telefonische interviewer) of andere soortgelijke criteria. Bij online onderzoeken wordt het aantal Punten voor het invullen van een specifiek onderzoek meegedeeld in de online uitnodiging of in of op het einde van de vragenlijst voor het onlineonderzoek. Bij de telefonische interviews wordt het aantal Punten voor het deelnemen aan een specifiek onderzoek meegedeeld bij elk onderzoek en per post op kwartaalbasis.

Uw deelname aan de onderzoeken van het Panel (het ‘Onderzoek’) is gebaseerd op uw wens om meningen te delen en feedback te geven. Vergoedingen die aan u worden betaald voor deelname aan het Onderzoek worden niet berekend op basis van de door u bestede tijd. Evenmin worden vergoedingen die aan u voor uw deelname worden betaald, pro rata berekend op uurbasis of anderszins. U erkent en stemt ermee in dat u vrijwillig deelneemt aan het Onderzoek, zonder controle of sturing door Ipsos, en dat u naar eigen goeddunken een onafhankelijk oordeel velt.

Het kan voorkomen dat de Punten voor recent voltooide onderzoekssessies niet onmiddellijk in uw account verschijnen via online toegang (bijvoorbeeld als gevolg van technische problemen bij specifieke projecten). In die gevallen zullen de punten later aan uw account toegevoegd worden.

Ipsos behoudt zich het recht voor om, op elk moment, een verificatieperiode (van maximaal 96 uur) aan te houden. Tijdens deze periode wordt uw beloning in de status ‘In behandeling’ gehouden. Tijdens deze periode voeren wij kwaliteitscontroles en fraudepreventiecontroles uit. We informeren u als een dergelijke wachtperiode van toepassing op u is, via de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op de website van de Panelleden of via andere communicatiemiddelen.

11. Gebruik van uw informatie

Hoe uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt, wordt nader toegelicht in ons Privacybeleid, met name in punt 3. ‘Hoe zullen wij de informatie over u gebruiken?’

12. Cookies, digitale vingerafdrukken, toestelgegevens en andere informatie op uw toestel om deel te nemen aan online onderzoeken

Wij streven ernaar:

 • Te zorgen dat wij het Onderzoek aanbieden in een vorm die geschikt is voor uw apparaat.
 • Te helpen bij de verlening van ondersteuning aan u als u moeilijkheden ervaart om een onderzoek te raadplegen of in te vullen.
 • Gebruik te maken van geanonimiseerde gegevens telkens wanneer dit mogelijk is voor onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen welk percentage Panelleden dat onderzoeken online beantwoordt een bepaald soort browser gebruikt in een specifiek land.

De redenen waarom we onderstaande maatregelen gebruiken, worden gedetailleerder beschreven in ons privacybeleid.

Cookies

Zoals uitgebreider uitgelegd in ons Cookiebeleid, gebruiken wij verschillende soorten cookies en kunnen wij ook cookies lezen die derden gebruiken. Anders dan met uw voorafgaande toestemming worden cookies gebruikt voor statistische doeleinden, kwaliteitscontrole, validatie, fraudepreventie en fraudebestrijding.

Digitale vingerafdrukken

We kunnen ook digitale vingerafdruktechnologie gebruiken, ook wel ‘Machine-identificatie’ genoemd, om bepaalde informatie over de hardware en software van uw toestel te verzamelen.

Toestelgegevens en andere informatie op uw toestel

Wij kunnen ook bepaalde informatie over de hardware en software op uw toestel gebruiken voor kwaliteitscontrole en fraudepreventie.

Wij slaan ook automatisch informatie op over uw IP-adres, locatiegegevens, besturingssysteem, schermweergave-instellingen, browsertype, gebruik van Java of Flash en de al dan niet aanwezigheid van een webcam op uw toestel.

13. Vertrouwelijkheidsmededeling

Als deelnemer aan het onderzoek (via online onderzoeken of via telefonische interviews) kan u worden gevraagd nieuwe concepten, producten en verpakkingen te beoordelen die nog in ontwikkeling zijn en als dusdanig nog niet bekend zijn bij het publiek. U komt mogelijk in contact met, of krijgt de kans om bepaalde niet-openbare, vertrouwelijke, bedrijfseigen informatie of bedrijfsgeheimen of materialen die geheel en exclusief eigendom zijn van onze relevante klant, te zien, te gebruiken of er op een andere manier in aanraking mee te komen. Hieronder valt zonder beperking informatie met betrekking tot de producten van de klant (collectief ‘Vertrouwelijke informatie’ genoemd). U mag de Vertrouwelijke informatie waar u toegang toe heeft onder geen beding kopiëren, opnemen, afdrukken, opslaan, doorsturen of bekendmaken aan iemand. U mag de Vertrouwelijke informatie ook niet gebruiken voor andere doeleinden dan het doel waarvoor de informatie aan u bekend werd gemaakt.

14. Intellectuele eigendom

Ipsos bezit en behoudt de exclusieve eigendom van haar handelsmerken, logo’s, auteursrechten, alle inhoud van haar website en andere intellectuele eigendomsrechten (‘IE van Ipsos’). U mag de IE van Ipsos niet gebruiken of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ipsos. Niets in deze Algemene voorwaarden mag opgevat worden als een verlening van een licentie, recht, eigendom of belang met betrekking tot Ipsos’ IE of IE van klanten van Ipsos, of een patent, handelsmerk, auteursrecht, knowhow of vergelijkbaar recht dat nu of later eigendom is van of gecontroleerd wordt door Ipsos of klanten van Ipsos.

15. Schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord dat u Ipsos en elk van haar respectieve functionarissen, partners, klanten, managers, medewerkers, agenten, advocaten, opvolgers of rechtverkrijgenden zal schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen enige aansprakelijkheden, claims, acties, processen, procedures, oordelen, boetes, schade, kosten, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten, gerechtskosten en/of regelingskosten) voortkomend uit of in verband met: (i) uw lidmaatschap binnen het Panel, (ii) uw deelname aan onderzoeken uitgevoerd door Ipsos, (iii) enige claim van een derde, of (iv) enige schending door u van deze Algemene voorwaarden.

Enige onwettige of kleinerende actie door u veroorzaakt tijdens uw lidmaatschap binnen het Panel of in verband met uw deelname aan onderzoeken uitgevoerd door Ipsos die gezien kan worden als een schending van het strafrecht en/of het burgerlijk recht, geeft Ipsos het recht om ten aanzien hiervan alle rechtsmiddelen aan te wenden voor zover door de wet en in billijkheid toegestaan. Ipsos verwerpt alle garanties, expliciet en impliciet, in verband met uw lidmaatschap binnen het Panel en in verband met uw deelname aan onderzoeken uitgevoerd door Ipsos en Ipsos aanvaardt geen aansprakelijkheid (waaronder, zonder beperking, aansprakelijkheid voor enige indirecte, punitieve, bijzondere, incidentele of gevolgschade) voor u of een derde, voor uw lidmaatschap binnen het Panel of voor uw deelname aan onderzoeken uitgevoerd door Ipsos.

De website van het Panel kan links bevatten naar andere websites of online bronnen. Omdat Ipsos geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen kunnen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor die sites of bronnen. Wij kunnen de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen niet garanderen, noch onderschrijven wij de inhoud, reclame, producten, cookies, websitetags of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Ipsos niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke site of bron.

U zal Ipsos, de klanten van Ipsos, elk van haar verbonden bedrijven, en elk van haar respectieve functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers en agenten ontheffen en voor altijd ontslaan van en tegen alle claims, rechtszaken, acties, eisen, verliezen, aansprakelijkheden, verplichtingen, veroordelingen, schade, kosten en uitgaven van elke aard (inclusief redelijke juridische kosten) (‘Verliezen’) die direct of indirect voortkomen uit letsel, overlijden, eigendomsschade of andere schade door u ondervonden of die u beweert te hebben ondervonden, resulterend uit de distributie, verkoop, consumptie of het gebruik van of het contact met een product in verband met elke producttest en elk evaluatieonderzoek. Dit is niet van toepassing op enige Verliezen die veroorzaakt zijn door de klanten van Ipsos of door grove nalatigheid van Ipsos of enige aansprakelijkheid van hen onder toepasbare productaansprakelijkheid of wetgeving inzake consumentenbescherming.

16. Deelnamevoorwaarden

Ipsos behoudt zich het recht voor deze ‘Algemene voorwaarden’ op elk moment te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van updates via de rubriek Veelgestelde vragen op de website van de Panelleden of per post. Wij kunnen van tijd tot tijd contact met u opnemen via e-mail of per post voor accountadministratiedoeleinden, maar ook via e-mailnieuwsbrieven of speciale aankondigingen die belangrijke informatie bevatten over uw activiteit als Panellid en belangrijke Panelupdates (‘Lidmaatschapsupdates’).

Wij kunnen u ook communicatie via e-mail sturen over (i) beloningen waarvoor u in aanmerking kunt komen door deelname aan onze onderzoeken, en (ii) nieuwe campagnes om u bij het Panel te betrekken in verband met (nieuwe) Panelbeloningen en/of de inwisseling van punten (samen ‘Beloningsupdates’ genoemd). De ontvangst van deze Beloningsupdates is optioneel en u kunt zich op elk moment afzonderlijk afmelden voor de Beloningsupdates door gebruik te maken van de daarvoor bestemde middelen (bv. door uw voorkeuren bij te werken op de website voor Panelleden).

In sommige gevallen kunnen er voor individuele onderzoeken bijkomende voorwaarden gelden, waarvan u aan het begin van een dergelijk onderzoek op de hoogte wordt gesteld. U bent niet verplicht dergelijke bijkomende voorwaarden te aanvaarden zonder dat dit gevolgen heeft voor uw panellidmaatschap, maar dit kan wel gevolgen hebben voor het feit of u in aanmerking komt voor een dergelijk onderzoek.

17. Beëindigen/deactiveren van het Lidmaatschap

U kunt te allen tijde verzoeken om uw lidmaatschap te beëindigen.

Als u een Panellid bent dat zich via de onlineprocedure heeft ingeschreven, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar enquetesBENL@eu.ipsosknowledgepanel.com of te klikken op de desbetreffende link in uw Panelaccount in de uitnodigingen voor het onderzoek of op de website/in de app van het panel.

Als u een Panellid bent dat zich telefonisch heeft ingeschreven, kunt u dit doen door ons dit schriftelijk te laten weten op ons postadres Rooigemlaan 2 bus 4, 9000 Gent.

Houd er rekening mee dat het tot dertig (30) dagen kan duren om uw verzoek volledig te verwerken en uw informatie uit al onze systemen te verwijderen. Gedurende die tijd kunt u dus nog steeds af en toe een bericht van Ipsos ontvangen. Als u vraagt om te worden uitgeschreven uit het Panel, moet u al uw bonuspunten inwisselen en inruilen voor vouchers voordat u zich uitschrijft als uw resterende punten volstaan voor de inwisselingsdrempel. Anders verliest u de resterende punten en wordt uw puntenrekening automatisch verwijderd

Wij kunnen het lidmaatschap op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van tien (10) dagen. Ipsos behoudt zich ook het recht voor om uw lidmaatschap van het Panel zonder verdere kennisgeving te beëindigen wegens elk gedrag dat niet past binnen onze kwaliteitscriteria, zakelijke doeleinden, of eender welke andere schending van of inbreuk op deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid of de toepasselijke regels van het onderzoek. In geval van een dergelijke beëindiging hebt u tien (10) dagen de tijd om alle beloningspunten in te wisselen die vóór de beëindigingsdatum verzameld zijn.

Beëindiging van uw Panellidmaatschap door Ipsos wegens frauduleus gebruik of gedrag, of een ernstige schending van deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid of de onderzoeksregels, kan leiden tot het onmiddellijke verlies van alle beloningspunten die verzameld zijn in verband met een dergelijk gebruik, gedrag of schending (waaronder punten of andere beloningen die, voor zover van toepassing, de status ‘In behandeling’ hebben). Gebruik van het account van een panellid door een persoon die niet dat Panellid is, wordt beschouwd als onbevoegd gebruik en kan grond zijn voor onmiddellijke beëindiging en verlies van de punten.

Ipsos behoudt zich het recht voor inactieve Panelleden te verwijderen uit het Panel. Dat betekent dat het lidmaatschap van een Panellid beëindigd wordt als het Panellid gedurende meer dan zes (6) maanden geen enkele Panelactiviteit heeft of geen enkele onderzoeksuitnodiging beantwoordt (door te klikken op de link van de onderzoekslink of telefonische interviews te weigeren). Ipsos brengt u op de hoogte van een dergelijke beëindiging en u hebt dertig (30) dagen de tijd om uw resterende punten in te wisselen of uw account opnieuw te activeren. Anders komen de respectieve opgebouwde punten te vervallen en worden deze volledig gewist.

18. Rechtsgebied

Deze Algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht en de niet-exclusieve bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.

19. Contact opnemen met ons

Voor meer informatie over onze panels, lidmaatschap van het Panel of informatie over uw lidmaatschap van een van onze panels neemt u contact op met ons Panel Support Team. Dit team is bereikbaar via:

E-mail op het adres: enquetesBENL@eu.ipsosknowledgepanel.com met ‘Ipsos KnowledgePanel’ in de onderwerpregel, of telefonisch op het nummer 0800 91 282

Of per brief aan:
Ref.: Ipsos Knowledge Panel
Panel Support Team
Ipsos NV
Rooigemlaan 2 bus 4
9000 Gent