Polityka prywatności

Jak wykorzystujemy Pana/Pani informacje

Członkowie Ipsos KnowledgePanel zostali zaproszeni do wzięcia udziału w dużym krajowym przedsięwzięciu badawczym. Członkowie mogą wypełniać ankiety w celu dostarczenia informacji zwrotnych i opinii na temat różnych kwestii związanych z polityką, stylem życia, reklamą i innych zagadnień, a także mogą przekazywać inne rodzaje danych wraz z innymi członkami panelu. Aktywni Członkowie Panelu otrzymują pewne korzyści w zamian za udział w ankietach.

Ipsos AB, popularnie nazywany Ipsos („Ipsos”, „my” lub „nas”), jest spółką założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem szwedzkim pod numerem 556624 – 6954, z siedzibą w Sztokholmie pod adresem Sankt Göransgatan 63, 1tr., 112 38 Stockholm. Spółka Ipsos AB należy do ogólnoświatowej grupy Ipsos. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, które gromadzimy na Pana/Pani temat („Panelista”, „Pan/Pani” lub „Pana/Pani”), kiedy dołącza Pan/Pani do Ipsos KnowledgePanel („Panel”), bierze udział w ankietach lub korzysta ze stron internetowych Panelu (www.ipsosknowledgepanel.com) lub aplikacji mobilnej Ipsos KnowledgePanel.

1. Dlaczego zbieramy informacje na Pana/Pani temat

Podstawowym powodem, dla którego zbieramy od Pana/Pani informacje, jest prowadzenie badań rynkowych. Kiedy dołącza Pan/Pani do naszego Panelu, zawieramy z Panem/Panią umowę, która podlega niniejszej Polityce Prywatności, jak również naszym Warunkom .

W celu realizacji tej umowy poprzez zapraszanie Pana/Pani do odpowiednich ankiet, musimy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje wymagane podczas rekrutacji lub które może Pan/Pani później dodać do swojego profilu na stronie internetowej Członka Panelu lub poprzez rozmowę telefoniczną, poprzez ankiety profilowe, lub które gromadzimy zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany. Informacje te będą również potrzebne do realizacji wszelkich nagród oraz do skontaktowania się z Panią/Panem w sprawie wszelkich ankiet. Jest to również szczegółowo wyjaśnione w naszych Warunkach .

Następnie zbieramy również informacje od Pana/Pani na podstawie Pana/Pani zgody, w szczególności gdy odpowiada Pan/Pani na zaproszenia do udziału w ankietach, które możemy wysłać, lub gdy kontaktujemy się telefonicznie, lub które może Pan/Pani w inny sposób dobrowolnie przekazać. Odpowiedzi na takie ankiety udziela Pan/Pani dobrowolnie. Mogą się również zdarzyć sytuacje, w których będziemy prosić o Pana/Pani dalszą lub nawet wyraźną zgodę, jeżeli będzie to stosowne lub wymagane.

Zbieramy również od Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej w plikach cookie (więcej informacji poniżej w sekcjach 5 i 6.) dotyczące urządzenia, z którego może Pan/Pani korzystać podczas udziału w naszych badaniach online, dla celów statystycznych, kontroli jakości, walidacji, zapobiegania oszustwom i kontroli nadużyć.

Podczas członkostwa w Panelu, w naszych działaniach online związanych z badaniami panelowymi i/lub badawczymi, automatycznie gromadzimy informacje o Pana/Pani urządzeniu w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub, w dalszej kolejności, interesów strony trzeciej (z reguły klienta lub partnera naszej firmy lub innych Panelistów) w celu zapobiegania oszustwom i kontroli bezpieczeństwa.

Ogólny sposób działania i funkcjonowania Panelu jest opisany bardziej szczegółowo w naszych Warunkach.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe i inne informacje, które przekazuje Pan/Pani pocztą elektroniczną, telefonicznie i podczas wypełniania kwestionariusza rekrutacyjnego przy przystępowaniu do naszego Panelu oraz w kolejnych ankietach profilowych („informacje”).

Gromadzimy również informacje, które dobrowolnie podaje Pan/Pani podczas wypełniania ankiet, do udziału w których zapraszamy za pośrednictwem Internetu lub przez telefon, lub gdy przekazuje Pan/Pani informacje zwrotne, komentarze lub inne informacje na naszej stronie internetowej / aplikacji dla członków Panelu, w skrzynce pocztowej pomocy technicznej lub listownie.

W przypadku, gdy proces rejestracji nie zakończy się pomyślnie, Pana/Pani dane nie będą przez nas przechowywane, z wyjątkiem pewnych ograniczonych informacji służących zapobieganiu oszustwom lub nadużyciom.

Gromadzimy również informacje, które dobrowolnie podaje Pan/Pani podczas wypełniania ankiet, do udziału w których zapraszamy, lub gdy przekazuje Pan/Pani opinie, komentarze lub inne informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej / aplikacji lub telefonicznie.

Kiedy bierze Pan/Pani udział w ankiecie online, zbieramy również pewne pasywne dane dla celów jakościowych, jak opisano poniżej w sekcjach 5 i 6.

W niektórych przypadkach, w związku z prowadzonymi przez nas badaniami, możemy poprosić Pana/Panią o podanie pewnych wrażliwych danych osobowych, np. ujawnienie Pana/Pani pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych lub danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego. Nie musi Pan/Pani odpowiadać na te pytania i będą one zawsze zawierały opcję „wolę nie odpowiadać” lub pozwolą Panu/Pani pominąć pytanie. Odpowiedzi na te pytania pozostaną poufne, chyba że wyraźnie i dobrowolnie wyrazi Pan/Pani zgodę na to, aby odpowiedzi na te pytania, wraz z Pana/Pani danymi osobowymi, zostały przekazane zleceniodawcom badań w celu dalszej dogłębnej analizy badawczej.

Podczas realizacji działań panelowych i/lub badawczych za pośrednictwem Internetu, zbieramy pewne informacje o Pana/Pani urządzeniu oraz sprzęcie i oprogramowaniu obecnym na Pana/Pani urządzeniu za pomocą plików cookie (zgodnie z definicją poniżej i zgodnie z opisem w sekcji 5).

Automatycznie przechwytujemy również informacje o Pana/Pani adresie IP, kraju, w którym znajduje się Pana/Pani urządzenie, systemie operacyjnym, ustawieniach wyświetlania ekranu, rodzaju przeglądarki, wykorzystaniu Javy oraz o tym, czy Pana/Pani urządzenie posiada kamerę internetową.

3. W jaki sposób będziemy wykorzystywać informacje o Panu/Pani?

Przekazane przez Pana/Panią informacje zostaną wykorzystane, aby:

 • Wypełnić postanowienia naszej umowy z Panem/Panią;
 • Prowadzić rejestr wszystkich Panelistów zarejestrowanych w naszym panelu jako członkowie;
 • Zapraszać Pana/Panią do udziału w badaniach, które są dla Pana/Pani istotne w oparciu o informacje podane w odpowiedzi na nasz kwestionariusz rekrutacyjny lub które mogą zostać przez Pana/Panią zaktualizowane na późniejszym etapie. W celu przeprowadzenia badań telefonicznych możemy korzystać z usług strony trzeciej, która jest jednym z naszych zaufanych dostawców (lista zaufanych dostawców znajduje się na stronie tutaj, ). Ten dostawca hostuje (przechowuje) dla nas dane w Unii Europejskiej;
 • Wdrażać nasze programy kontroli jakości, zapobiegania i kontroli oszustw, kontrole bezpieczeństwa, identyfikować, czy jest Pan/Pani obecnym członkiem Panelu lub ustalać, czy Pana/Pani członkostwo jest wynikiem jakiejkolwiek płatnej reklamy. W razie potrzeby, w tym celu udostępniamy pewne informacje o Pana/Pani urządzeniu naszym zaufanym dostawcom w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli (listę zaufanych dostawców można znaleźć tutaj );
 • Jeśli to możliwe, wysłać do Pana/Pani wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego, zawierającą kod weryfikacyjny, w celu weryfikacji Pana/Pani zgłoszenia, aktywacji konta Panelisty i weryfikacji realizacji nagrody. W tym celu udostępnimy Pana/Pani numer telefonu naszemu zaufanemu dostawcy świadczącemu nam takie usługi, aby w imieniu Ipsos skontaktował się z Panem/Panią za pomocą wiadomości SMS (listę zaufanych dostawców można znaleźć tutaj ). W przypadku wiadomości SMS, nasz zaufany dostawca ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, dla których obecnie nie ma ustalenia adekwatności ochrony danych. W związku z tym wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne. Kopię dodatkowego zabezpieczenia można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji 11.
 • Kontaktować się z Panem/Panią telefonicznie lub pocztą elektroniczną w celu przypomnienia o możliwości udziału w ankietach lub okazjonalnie zaprosić do udziału w ankietach;
 • Dodawać istniejące dane osobowe do Pana/Pani odpowiedzi w ankietach, w których bierze Pan/Pani udział, takie jak położenie geograficzne, pochodzenie etniczne, kategorie zawodowe itp. w celu analizy odpowiedzi i uzyskania anonimowych, statystycznych wyników badań;
 • Za Pana/Pani wyraźną zgodą, która może być wymagana w konkretnej ankiecie i ograniczona do niej, w celu przekazania Pana/Pani indywidualnych odpowiedzi na ankietę klientowi, który zlecił przeprowadzenie ankiety. Klient będzie wykorzystywał te informacje wyłącznie do celów badawczych i w ograniczonym okresie przechowywania, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w odpowiedniej ankiecie;
 • Stworzyć anonimowe, statystyczne profile członków Panelu na podstawie informacji dostarczonych przez Panelistów;
 • Wysyłać Panu/Pani pocztą elektroniczną lub tradycyjną biuletyny, ogłoszenia i inne komunikaty zgodnie z postanowieniami Warunków; w tym celu korzystamy z usług naszych zaufanych dostawców (listę zaufanych dostawców można znaleźć tutaj ). W przypadku wysyłki online nasz zaufany dostawca ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, dla którego nie ma obecnie ustalenia adekwatności ochrony danych. W związku z tym wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne. Kopię dodatkowego zabezpieczenia można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji 11.

W ramach naszych badań online i badań dotyczących korzystania z Internetu możemy również:

 • Wysyłać Panu/Pani zaproszenia do udziału w badaniach za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub telefonicznie;
 • Wykrywać, czy Pana/Pani komputer lub urządzenie mobilne ma podłączoną kamerę internetową, abyśmy mogli wysyłać Panu/Pani zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach wymagających użycia kamery internetowej, jeżeli się Pan/Pani na to zdecyduje i wyrazi zgodę.

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe są dokładne, adekwatne, istotne i ograniczone jedynie do tych niezbędnych biorąc pod uwagę cel, dla którego zostały uzyskane. Nie będziemy przetwarzać danych osobowych uzyskanych w jednym celu dla innych celów, chyba że wyrazi Pan/Pani na to zgodę.

NIGDY nie wykorzystamy Pana/Pani informacji osobistych dla celów innych niż badawcze lub w sposób inny niż opisany w niniejszej polityce. Poza przypadkami związanymi z tym Panelem (np. udział w kolejnych ankietach), NIE będziemy próbowali niczego Panu/Pani sprzedać, ani wykorzystywać Pana/Pani informacji w celach marketingowych. Nie przekażemy też takich informacji osobom trzecim w celach marketingowych lub reklamowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego Panelu, członkostwa w Panelu lub informacji związanych z Pana/Pani członkostwem w naszym Panelu, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Obsługi Panelu, jak podano w sekcji 11.

4. Dzieci

Na podstawie dostarczonych przez Pana/Panią informacji, możemy chcieć zaprosić do udziału w ankiecie dzieci poniżej 16. roku życia, które według Pana/Pani danych znajdują się w Pana/Pani gospodarstwie domowym i których jest Pan/Pani rodzicem lub opiekunem prawnym. W takich przypadkach zawsze będziemy wymagać od Pana/Pani, jako rodzica lub opiekuna prawnego, uprzedniej zgody.

5. Wykorzystanie plików cookie i podobnego oprogramowania

Przystępując do naszego Panelu i biorąc udział w naszych badaniach online, wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie i podobnych technologii („Pliki cookie”) oraz na zbieranie informacji z Pana/Pani komputera/laptopa lub innego urządzenia komputerowego, z którego może Pan/Pani korzystać, biorąc udział w naszych badaniach online, jak opisano poniżej.

Nasze strony internetowe Panelu i ankiety online zbierają informacje przy użyciu plików cookie i podobnych funkcjonalnie technologii. Są to niewielkie pliki przechowywane na Pana/Pani komputerze. Szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org.

Aby zapoznać się z polityką plików cookie KnowledgePanel (wraz z listą plików cookie), prosimy kliknąć tutaj .

6. Wykorzystanie cyfrowych odcisków palców, danych z urządzenia i innych informacji z Pana/Pani urządzenia do udzielania odpowiedzi na ankiety online

Wykorzystujemy również technologię cyfrowego odcisku palca, znaną również jako „Machine Identification”, do zbierania pewnych informacji o Pana/Pani komputerze, sprzęcie i oprogramowaniu, np. adresu IP, ustawień monitora, rodzaju używanej przeglądarki, rodzaju systemu operacyjnego itp. Informacje te są przesyłane do jednego z naszych zaufanych dostawców, który przetwarza je na unikalny numer seryjny („cyfrowy odcisk palca”) i ustala, czy pasują one do poprzednich odcisków palców. Dane zebrane w tym procesie i utworzony cyfrowy odcisk palca nie są powiązane z żadnymi Pana/Pani odpowiedziami udzielonymi w ankietach badawczych, są wykorzystywane wyłącznie do celów kontroli jakości i zapobiegania oszustwom, aby zapobiec wielokrotnemu wypełnianiu tej samej ankiety przez Panelistów. Nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Gromadzimy również pewne informacje o Pana/Pani komputerze/laptopie, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu oraz o sprzęcie i oprogramowaniu znajdującym się na Pana/Pani urządzeniu. Są to na przykład adres IP połączenia internetowego, ustawienia monitora, rodzaj używanej przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, kraj, w którym znajduje się Pana/Pani urządzenie, czy urządzenie posiada kamerę internetową, itp. Informacje te są przesyłane do naszego zaufanego dostawcy, który przetwarza je na unikalny numer seryjny („cyfrowy odcisk palca”) i ustala, czy pasują one do poprzednich odcisków palców.

Dane zebrane w tym procesie oraz utworzony cyfrowy odcisk palca nie są powiązane z żadną z Pana/Pani odpowiedzi udzielonych w ankietach. Są przechowywane na zabezpieczonych serwerach i wykorzystywane wyłącznie w celu kontroli jakości i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapobiegania wielokrotnemu wypełnianiu tej samej ankiety przez Panelistów. Nie są wykorzystywanewżadnym innym celu.

Identyfikator Pana/Pani urządzenia mobilnego wykorzystujemy również do identyfikacji, czy jest Pan/Pani już członkiem panelu oraz do ustalenia, czy Pana/Pani członkostwo jest wynikiem płatnej reklamy.

7. Jak długo będziemy przechowywać otrzymane od Pana/Pani informacje?

Będziemy przechowywać podane przez Pana/Panią informacje tak długo, jak długo pozostanie Pan/Pani Panelistą. W każdej chwili może Pan/Pani opuścić Panel, wypisując się z niego (w celu wypisania się z Panelu należy zapoznać się z sekcją Rozwiązanie/Dezaktywacja w naszych Warunkach ). Udział w badaniach jest całkowicie dobrowolny i w każdej chwili może Pan/Pani wycofać swoją zgodę na udział w badaniach.

Jeżeli zakończymy Pana/Pani członkostwo, usuniemy Pana/Pani dane osobowe w ciągu trzydziestu (30) dni lub w innym terminie określonym w niniejszej sekcji. Jeżeli zrezygnuje Pan/Pani z członkostwa w Panelu, usuniemy Pana/Pani dane osobowe tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od złożenia przez Pana/Panią żądania.

Jedyne wyjątki od tych zasad są następujące:

 • Jeżeli wymienił(a) Pan/Pani swoje punkty na nagrodę, wówczas będziemy przechowywać Pana/Pani dane związane z realizacją nagrody przez okres do pięciu (5) lat.
 • Jeżeli złożył(a) Pan/Pani specjalne żądanie „brak kontaktu”, wówczas zachowamy tylko te informacje, które są niezbędne do spełnienia tego żądania.

Oprócz informacji o Pana/Pani profilu, zbieramy również odpowiedzi, których udziela Pan/Pani w ankietach. Odpowiedzi udzielone przez Pana/Panią będą przez nas pseudonimizowane ze względów bezpieczeństwa i będą udostępniane naszym klientom wyłącznie w formie anonimowej, chyba że wyrazi Pan/Pani wyraźną zgodę na identyfikację. Ponadto w ciągu dwunastu (12) miesięcy od zakończenia projektu badawczego usuniemy powiązanie między danymi z Pana/Pani profilu a udzielonymi przez Pana/Panią odpowiedziami, aby zapewnić, że odpowiedzi te nie będą mogły być przypisane do Pana/Pani. W przypadku, gdybyśmy musieli przechowywać Pana/Pani odpowiedzi na pytania ankiety dłużej (ponad 12 miesięcy), zostanie Pan/Pani o tym poinformowany(-na) w ankiecie.

Informacje przekazywane naszym zewnętrznym dostawcom (takim jak na przykład dostawca cyfrowych odcisków palców) są pseudonimizowane, aby zapewnić, że informacje te nie będą mogły zostać powiązane z Pana/Pani kontem przez nich lub przez inne strony trzecie. Ponadto, o ile same informacje o urządzeniach mogą być przechowywane po naszej stronie przez dłuższy czas, odbiorcy takich informacji są zobowiązani do tego, aby nie przechowywać samych danych ani powiązania między tymi informacjami a Ipsos przez okres dłuższy niż 180 dni.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

W odniesieniu do wszelkich decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym do tworzenia profilu, przysługują Panu/Pani określone prawa. W określonych sytuacjach, w ramach celów wymienionych powyżej, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe również za pomocą mechanizmów automatycznego przetwarzania (w tym poprzez utworzenie profilu). Jeżeli w wyniku jakiejkolwiek zautomatyzowanej decyzji odmówimy, zawiesimy lub zaprzestaniemy dostarczania produktu, nagrody lub usługi, poinformujemy Pana/Panią o tym i będzie Pan/Pani mógł/mogła uzyskać odpowiednie informacje o mechanizmie logicznym, który jest podstawą do wydania tej decyzji. Będzie Pan/Pani mieć również prawo do uzyskania od nas pomocy pracownika, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania tej decyzji. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami, jak podano w sekcji 11.

Poniżej wymieniono konkretne decyzje dotyczące Pana/Pani konta, które są oparte na zautomatyzowanych procesach. W przypadku, gdy nie zgadza się Pan/Pani z jakąkolwiek decyzją tego typu, prosimy o kontakt z naszym Działem Ochrony Danych Osobowych, jak podano w sekcji 11.

 • Rejestracja Panelu, prowadząca do ostatecznej decyzji o zarejestrowaniu Pana/Pani jako członka Panelu.
 • Dobór próby, która zostanie zaproszona jako respondenci do określonego badania, zgodnie ze specyfikacją doboru próby badawczej.
 • Przyznanie zachęt zgodnie z obowiązującym programem motywacyjnym.
 • Nasz program jakości Panelu zapewnia jakość i dokładność Panelu i próby, jak określono w naszych Warunkach.

9. Jak można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i/lub skorygować je i/lub zażądać ich przeniesienia i/lub usunięcia?

Przysługuje Panu/Pani prawo do zażądania kopii wszystkich danych osobowych, które przechowujemy na Pana/Pani temat. Może Pan/Pani również zażądać jakichkolwiek zmian w kopii Pana/Pani danych osobowych, które przechowujemy. Ponadto ma Pan/Pani prawo do przekazania wszystkich danych osobowych przekazanych nam także stronom trzecim. W różnych okolicznościach ma Pan/Pani również prawo do żądania od nas usunięcia lub wymazania danych osobowych, które przechowujemy na Pana/Pani temat, z zastrzeżeniem ograniczenia określonego powyżej w sekcji 7.

We wszystkich tych przypadkach prosimy o kontakt z naszym działem ochrony danych osobowych, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com z tematem „Ipsos - KnowledgePanel”,

Lub listem wysłanym na adres:
Ref: Ipsos - KnowledgePanel
Data Protection Department
Ipsos AB
Adres: Box 122 36, 102 26 Stockholm
Sankt Göransgatan 63, 1 tr., 112 38 Stockholm

W e-mailu lub liście prosimy podać numer członkostwa w Panelu (jeśli jest znany) lub adres e-mail używany w KnowledgePanel.

10. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych?

Bardzo poważnie traktujemy nasz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych. Dlatego podejmujemy wszystkie stosowne środki pozwalające na zabezpieczenie ich przed utratą, kradzieżą i nadużyciem. Do tych środków zabezpieczających można zaliczyć: odpowiednie fizyczne zabezpieczenie naszych biur, kontrolowany dostęp do systemów komputerowych oraz korzystanie z bezpiecznych, szyfrowanych połączeń internetowych przy zbieraniu danych osobowych.

11. Jak się z nami skontaktować i jak złożyć skargę

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych paneli, członkostwa w Panelu lub informacji związanych z Pana/Pani członkostwem w jednym z naszych paneli, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Obsługi Panelu. Dane kontaktowe:

Wiadomość e-mail na adres: enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com z tematem „Ipsos - KnowledgePanel”

Lub listem wysłanym na adres:
Ref: Ipsos - KnowledgePanel
Ipsos AB
Adres: Box 122 36, 102 26 Stockholm
Sankt Göransgatan 63, 1 tr., 112 38 Stockholm

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki prywatności, przestrzegania przez nas przepisów o ochronie danych lub Pana/Pani informacji osobistych znajdujących się w naszym posiadaniu, prosimy skontaktować się z naszym Działem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Działu:

Wiadomość e-mail na adres: enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com z tematem „Ipsos - KnowledgePanel”.

W wiadomości e-mail lub liście prosimy podać numer członkostwa w Panelu (jeśli jest znany) lub adres e-mail/nazwę użytkownika używaną w KnowledgePanel.

W przypadku jakichkolwiek skarg będziemy wdzięczni za umożliwienie nam najpierw rozwiązania problemu poprzez skontaktowanie się z nami w sposób podany powyżej.

Zawsze jednak ma Pan/Pani prawo do skontaktowania się z naszym organem regulacyjnym Integritetsskyddsmyndigheten (Urząd Ochrony Prywatności) pod adresem: https://www.imy.se/

Lub:

Adres: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Tel: +46 08-657 61 00

12. Zmiany w Polityce prywatności

Regularnie dokonujemy uaktualnień naszej Polityki prywatności, a wprowadzane przez nas zmiany umieszczane są na naszej witrynie lub w aplikacji. O wszelkich istotnych zmianach poinformujemy Pana/Panią również za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy logowaniu się po wprowadzeniu zmian lub listownie.

13. Przydatne łącza

Światowa organizacja badań rynku - ESOMAR: www.esomar.org

Ipsos: www.ipsos.com